Pla Estratčgic d'Acció Municipal de La Paeria - Ajuntament de Lleida pel període 2016-2019

Pla EstratÈgic d'AcciÓ Municipal de L'AJUNTAMENT DE LLEIDA pel perÍode 2016-2019

La Paeria ha contribuït a que Lleida materialitzi les seves ambicions sobre la base del benestar i del progrés personal de cada ciutadà i del conjunt de la ciutadania. La Paeria ha tingut un paper rellevant en el progrés de la ciutat de Lleida i en el del nostre país. En aquestes darreres dècades, Catalunya s’ha construït també des dels ajuntaments.

Des de l’Ajuntament de Lleida s’ha forjat i s’ha consolidat la nostra democràcia, encara jove, i en aquests anys durs de crisi per a les persones i les empreses, els ajuntaments, amb les entitats socials i amb les famílies han estat el principal suport dels més febles.

A una persona, a una família en un moment determinat li pot faltar la feina o la casa, però mai li pot faltar l’esperança. Famílies, entitats socials, ajuntaments i valors humans són l’esperança, i entre tots hem d’aconseguir que aquelles famílies recuperin casa i feina.

Les ciutats -com la mateixa societat- són una realitat complexa i en canvi permanent. Els Ajuntaments hem de liderar els canvis en la línia del progrés, hem de saber portar a terme la nostra acció de govern en perfecta simbiosi amb els canvis socials.

La batalla contra la crisi s’ha lliurat i encara es lliura a la ciutat. I és també a la ciutat, aquell espai de llibertat com la definien els renaixentistes, on s’ha posat de manifest l’evolució social que estem vivint, un canvi que ens demana la màxima innovació urbana, un canvi que planteja a la Paeria altíssims reptes socials i econòmics en un moment encara difícil i marcat pels molts sacrificis que han de fer les famílies i les empreses.

D’aquesta forma, els pressupostos de la Paeria hauran de tenir una clara orientació social des de tots els punts de vista, i hauran de prioritzar:

 • La garantia de les polítiques socials a les persones i les famílies: atenció social, educació i habitatge
 • La garantia i la millora la qualitat dels serveis públics
 • La consolidació dels avenços socials
 • El foment de l’ocupació i el foment empresarial
 • La política d’habitatge
 • L’economia verda: sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
 • El planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal – POUM
 • El respecte cap a l’esfera pública
 • L’activació dels símbols d’identitat i autoestima de Lleida: la Seu Vella, l’Horta, el Riu, els espais naturals i paisatge urbà

Però aquesta societat canviant, planteja, també, al govern local un altre repte, a escala política. El debat municipal se segueix centrant en l'acció de govern, en allò que hem de fer, però la societat actual vol que donem, també, més rellevància a la forma com ho fem.

En resposta a la demanda que la ciutadania ha formulat, hem d’avançar cap a una governança encara més participativa i transparent, i així tenim la voluntat de fer-ho, com a via d’aprofundiment en la democràcia, d’acord amb la tradició i la vocació del nostre ajuntament.

El treball que la Paeria ha dut a terme en els darrers anys en participació i transparència, és la millor base per fer encara més passos endavant en aquest camp. Tenim instruments de participació molt consolidats amb els barris i amb les 870 entitats amb què compta la ciutat: els consells territorials, les taules de participació o els consells municipals. Tenim aquest excel·lent punt de partida per seguir avançant en la democràcia participativa perquè la transparència i la participació no són un fi, sinó un camí en la via del bon govern.

L’Ajuntament de Lleida continuarà sent el govern municipal fort, sòlid i compacte que caracteritza la nostra Paeria des dels seus inicis, més de 750 anys enrere.

En aquest mandat, caldrà més esforç per al diàleg, el pacte, la renúncia, el consens i la generositat de tots. Per a Lleida també és imprescindible la industrialització, l’educació, la cultura, els serveis públics i, sobretot, l’atenció a les persones.

Sense indústria, no hi ha viabilitat a llarg termini. La indústria que volem per a Lleida comptarà amb tota la capacitat de treball, el talent, l’emprenedoria, la recerca i la innovació que emergeix del Parc Científic, de la Universitat i dels centres de Formació Professional. Perquè la indústria genera llocs de treball estables: és la millor política social. Volem més oportunitats de futur per als joves que ara estan cursant estudis universitaris o d’FP i per als infants que els cursaran d’aquí a uns anys.

Juntament amb la industrialització, per a Lleida també és cabdal l'educació i la cultura. La primera com a base per a tot, i la cultura com a eina de progrés personal i col·lectiu i com a sector industrial cultural, que hem de fer créixer. 

Lleida és una ciutat de drets i de deures, i els serveis públics i l’atenció a les persones garanteixen la cohesió i el camí cap a la igualtat.

També són imprescindibles les comunicacions amb l’espai proper i el llunyà: les connexions i l'educació són la clau del progrés econòmic.

En els anys de crisi hem invertit en les persones i encara ho hem de seguir fent, malgrat que alguns indicadors macroeconòmics assenyalen que la recuperació avança. No és suficient amb aquests indicadors. Volem que la recuperació arribi a cada llar, a cada família.

Facilitar la cohesió social i desenvolupar l’individu i la societat és el paper que hem d’exercir les ciutats. Ens cal la Lleida de la justícia social i del camí cap a la cohesió, primera etapa del camí de la igualtat. 

I ens cal la Lleida que creu en sí mateixa, la Lleida que farà La Seu Vella Patrimoni Mundial, la Lleida que aquest mandat doblarà els llocs de treball de l’espai del coneixement al Parc de Gardeny, la Lleida que aprovarà i desenvoluparà un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal digne de la capital interior de Catalunya. 

El POUM orientarà Lleida cap a un model de ciutat capital, capital en equipaments, en serveis i en oportunitats tant pel desenvolupament de les persones com pel desenvolupament econòmic. Plasmarà un model d’integració del món urbà i el món rural, apostant per la qualitat de vida i la cohesió social centrat en una ciutat educadora en el disseny urbà i que busca, alhora, un model de ciutat que lideri un espai metropolità-regional apostant també per una ciutat integrada en la xarxa de ciutats de Catalunya

Per tal d’afavorir la cohesió social, el POUM procurarà una major concreció de la distribució dels habitatges socials, d’habitatges amb protecció pública i d’habitatges dotacionals de nova creació, que resulti el més homogènia possible dins del teixit residencial.

Les línies principals del document d’ordenació urbanística de la ciutat, que defineix els criteris generals del planejament pels propers 15 anys, passen per un creixement més sostenible i aprofitant el sòl existent que no pas creant i qualificant noves expansions, ja que es preveu la possibilitat de construir fins a màxim de 46.878 habitatges fins l’any 2030, dels quals 40.657 ja es contemplen en el planejament actualment vigent. En aquest sentit, s’estableix un major aprofitament del sòl urbà i de sectors ja qualificats i parcialment desenvolupats, amb models de creixement més flexibles i amb usos mixtos, mentre que es proposa un creixement moderat de nou sòl urbanitzable. L’increment de sòl urbanitzable seria de 840 hectàrees, la majoria de les quals per a sòl d’activitats econòmiques (industrial, logística i terciària) amb 787 noves hectàrees, a Torreblanca amb 703 hectàrees i proposa l’ampliació del Polígon El Segre en 84 hectàrees fins arribar a Alcoletge.

El sòl residencial nou quedaria limitat a la qualificació de 83 noves hectàrees, en sectors nous a l’extrem de Magraners i en la transformació d’un sector ara logístic vora la LL-11 a la zona de Rufea.

El document concretarà les intervencions urbanístiques necessàries per a la regeneració i millora del Centre Històric, amb una proposta de 23 àmbits d’actuació (entre operacions de regeneració de l’estructura i la vialitat urbana, operacions de reforma d’habitatges i operacions de millora de les connexions rodades i vianants, principalment a l’entorn de Cavallers, els antics blocs del Seminari, Boters i Companyia). Així mateix, apostarà també per actuar, amb operacions de rehabilitació i reforma, en aquells polígons d’habitatges més antics o en pitjor estat de conservació d’altres barris de la ciutat.

Els eixos del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) per a l’horitzó 2015-2030 són:

MODEL DE CIUTAT

 • Capital en quant a equipaments, serveis i oportunitats de desenvolupament humà i econòmic
 • Integració dels mons urbà i rural
 • Aposta per la qualitat de vida i la cohesió social
 • Ciutat educadora, també en el disseny urbà
 • Ciutat que lidera un espai metropolità i regional
 • Ciutat integrada en el país i la xarxa de ciutats de l’espai mediterrani

 

OBJECTIUS

 • Assegurar el creixement ordenat, programat i sostenible de la ciutat
 • Acabar la connexió dels barris de la ciutat amb la xarxa urbana
 • Assegurar la qualitat de vida dels ciutadans pel que fa a l’habitatge, la mobilitat i l’accés als serveis i l’espai públic
 • Assegurar el creixement econòmic amb els models empresarials d’aquest segle
 • Integració de l’espai urbà amb l’entorn (l’Horta) i amb els espais verds interns de la ciutat

 

CRITERIS

El POUM s’elabora amb hipòtesis del desenvolupament de la ciutat previsible pels propers 15 anys:

 • Increment de l’activitat econòmica amb les proporcions per aquest segle a Lleida en els sectors: agrari, industrial, coneixement i terciari
 • Creixement residencial, nou patró més flexible i viable i amb usos mixtes en el que es té en compte: les previsions demogràfiques per aquest període, l’estoc actual d’habitatge i el sòl urbà i l’urbanitzable pendent de consolidar
 • Sòl urbà: el pla centra l’atenció en la seva rehabilitació i optimització
 • Sòl urbanitzable: s’adopta un nou model de desenvolupament d’acord amb la llei d’urbanisme (DL 1/2010) entre sol delimitat – no delimitat

 

PRIORITATS

El POUM reconeix i recull la personalitat de Lleida marcada per l’espai urbà, l’horta, el riu i els turons de la Seu Vella, Gardeny i Caparrella:

 • Introdueix una nova tipologia de sòl “d’entorn agrícola” fomentant les activitats associades al món agrari de proximitat i introduint així el valor qualitat al conjunt. Inclou el concepte de Parc Agrari en aquesta categoria.
 • Dóna al riu Segre el protagonisme paisatgístic i d’eix troncal que té per a la nostra ciutat, potenciant l’eix del riu com a lligam estructural amb el territori amb un sistema general de comunicacions i d’espais lliures, esportius i de lleure d’alt valor mediambiental.
 • Defineix una “Ronda Verda” de la ciutat com a interfície al servei del ciutadà entre l’espai urbà i l’horta.
 • Potencia la xarxa de camins i de regs com a estructura bàsica territorial, pel desenvolupament de les activitats i com a lligam dels àmbits d’interès.
 • Integra els Turons mitjançant la rehabilitació del Centre Històric (pel que fa al Turó de la Seu Vella) i mitjançant la definició dels espais d’activitat econòmica i equipaments (a Gardeny i a la Caparrella).
 • Desenvolupament i consolidació dels sectors de Les Basses i l’Estació

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

 • Es manté Torreblanca com a sòl pel desenvolupament de noves activitats econòmiques productives, amb caràcter prioritari i d’abast territorial amb una part no delimitat, en funció de les previsions del període.
 • S’estén el Polígon del Segre fins el terme d’Alcoletge
 • S’integra el Pla Especial de Gardeny

 

GRANS EIXOS VIARIS

 • Es mantenen les previsions del Pla Territorial pel que fa a la Variant Sud
 • Es planifica la continuació del vial Onze de Setembre fins a la prolongació de la LL11
 • Es reforça i completa l’estructura de rondes de la ciutat
 • Nou eix viari de vianants per darrera de La Catedral.
 • Nou eix viari estructurant al Centre Històric

 

EQUIPAMENTS I ZONES VERDES

 • És manté l’alt nivell -en quantitat i en qualitat dels equipaments i espais verds de la ciutat- proposant per als nous espais una distribució més uniforme i equilibrada.
 • Els espais públics d’equipaments i zones verdes es derivaran de les aportacions o càrregues de les operacions urbanístiques, evitant així les operacions que només graven les finances públiques i apostant, en canvi, per la col·laboració públic-privat.

 

Els projectes que s’executaran en el marc del Pla estratègic d’acció municipal de la Paeria pel període 2016-2019 es poden consultar en el següent mapa interactiu:

 • Seu Electrňnica
 • Trŕmits de l'Ajuntament de Lleida
 • Portal de Transparčncia
 • Pressupostos Ajuntament de Lleida
 • Processos Participatius
 • Dades obertes de Lleida Open Data


Contacta Pl. Paeria, 1
25007
Lleida (Spain)
Servei d'informació Telčfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telčfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Infoparticip@

Avís legal
Xarxes socials