Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

La Paeria incrementarà en un 1,05% les taxes i impostos pel 2021 i incorpora una nova tarifació progressiva per a les escoles bressol

Data de publicació: 24/9/2020

El nou sistema farà que un 80% de les famílies paguin la meitat o menys del preu d'escolarització

Es manté el preu per hora de la zona blava i s'incorpora una taxa per la tinença de gossos per a promoure l'adopció d'animals i la millora de la gestió de la seva presència a l'espai públic


 

REGIDORIA DELS RECURSOS MUNICIPALS, HISENDA I SALUT

L'Ajuntament de Lleida ha presentat aquest matí la proposta d'ordenances fiscals per a l'any 2021, que regulen els impostos i taxes pels serveis municipals i que es votarà al pròxim ple municipal. Amb criteri general, ha explicat la tinent d'alcalde de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, Montse Pifarré, el govern planteja un increment de l'1,05%, equivalent a la inflació de l'últim any (mitjana de l'IPC de Lleida i de Catalunya l'any 2019), seguint el criteri marcat els últims anys.

Pifarré, que ha estat acompanyada pels també tinents d'alcalde Sergi Talamonte, Sandra Castro i Anna Campos, ha explicat que aquesta pujada és imprescindible per reequilibrar els grans contractes que donen servei a la ciutat i adequar els increments ordinaris del cost del servei, inclosos els salaris del personal. A banda d'aquest criteri general, s'incorporen també ajustos per millorar les diferents ordenances i dos canvis importants centrats en un nou model de quotes de les escoles bressol i en la taxa de tinença d'animals de companyia.

Escoles bressol

La tinent d'alcalde d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, ha explicat la nova tarifa de les escoles bressol, que incorpora "un canvi de model absolut, que entrarà en vigor al curs 2021-22". "Introduïm per primera vegada la tarifació progressiva per trams de renda i segons el nombre de membres de la unitat familiar. Cada cop més ciutats catalanes incorporen aquest sistema del qual estàvem al marge fins ara i que és més just i equitatiu, ja que anivella a totes les persones en l'accés a les escoles", ha afirmat Castro.

S'estableixen vuit llindars de renda, basats en la base imposable general de l'IRPF, que permetran accedir a bonificacions de fins al 90% en la nova quota, establerta en 230 euros al mes. (Vegeu quadre adjunt). Així, segons els càlculs de la regidoria d'Educació, s'estima que un 50% de les famílies tindran descomptes d'entre el 70 i el 90% de la quota i que només un 5% la pagaran sense bonificació, les corresponents als trams més alts de renda. Vuit de cada deu famílies tindran almenys un 50% de descompte.

Castro ha destacat que la Paeria ha estat especialment curosa en el disseny dels nivells de renda, que són menys exigents que en altres ciutats catalanes, i en la quantia de les bonificacions, que també és més alta que en altres localitats. "Claríssimament, les famílies lleidatanes es veuen més beneficiades respecte a altres", ha afegit la regidora.

El cost per plaça d'escola bressol a Lleida és de 6.694,41 euros per infant i any, dels quals l'Ajuntament aporta un 75%, la Diputació un 14,9% i les famílies un 9,44%, malgrat que el repartiment establert marca que cada part hauria de pagar un terç del cost de la plaça. Amb el nou sistema, només arribaran a pagar aquest terç del cost les famílies que no disposin de bonificació (un 5%).

El càlcul es farà en base la renda de 2020, tenint en compte que per a moltes famílies ha estat un any més delicat que la resta i les famílies monoparentals i nombroses poden escollir acollir-se a la bonificació per trams o a la bonificació del 50% que els correspon. També es manté la bonificació del 100% per a casos derivats per violència masclista.

També s'incorpora una taxa de material que regularitza la situació existent fins ara. Actualment, es cobra a les famílies 50 € en concepte de material, de manera no regulada (25 € per a material i 25 € per a àlbum de fotos), mentre que a partir de 2021 s'estableix un cobrament únic i regulat de 35 € en concepte de material i fotos. "En realitat no és una taxa nova, sinó que estem regulant una situació anòmala i irregular i reduint l'aportació de les famílies", ha indicat Sandra Castro.

Protecció i tinença d'animals de companyia

El tinent d'alcalde d'Habitatge i Transició Ecològica, Sergi Talamonte, ha explicat les novetats relatives a la nova taxa de protecció i tinença d'animals de companyia, que s'estableix en 20 € per animal, que es veuran ampliats a 40 € quan es tracti de gossos potencialment perillosos. A més, la llicència de tinença o conducció d'animals potencialment perillosos passarà de 5,9 a 50 euros. Talamonte ha assenyalat que aquests canvis venen motivats, per una banda, per la necessitat de disposar de nous instruments per a gestionar la presència dels animals a l'espai públic i, per l'altra, per la voluntat de fomentar les adopcions de gossos.

Així, l'aplicació d'aquesta taxa permetrà "aplicar unes polítiques que ara l'Ajuntament no està fent", com són campanyes de conscienciació de la necessitat de recollir els excrements dels gossos i de portar una ampolla d'aigua per netejar els orins, i per posar en marxa un sistema de detecció d'ADN de les femtes dels gossos dipositades al carrer per tal de sancionar als propietaris que no les recullin. A més, aquest nou sistema ha de permetre l'elaboració d'un cens actualitzat dels animals que hi ha a Lleida i altres millores, com l'adequació de nous parcs per a gossos i del Refugi dels Peluts.

Pel que fa a les adopcions, s'estableix una exempció de per vida (i d'aplicació retroactiva) en la taxa per als gossos que siguin adoptats en una protectora o al Refugi.

S'estableixen també diferents bonificacions en el pagament d'aquesta nova taxa. Seran:

. Del 50% per a famílies que estan per sota del límit fixat a la 24/2015 (ex: famílies en exclusió residencial). Caldrà sol·licitar-la i s'aplicarà, si és procedent, a partir de l'any següent a la petició.

· Les persones propietàries de gossos que pertanyin a entitats esportives on la presència d'animals sigui inherent a la mateixa activitat abonaran una quota de 10 €/animal. Caldrà acreditar-ho.

· Persones propietàries de gossos que estiguin al corrent de pagament de la taxa municipal de tinença d'animals: bonificació del 100% del cost de la taxa del servei de recuperació d'un animal del CAAC si és el primer cop que s'escapa en un any.

· Del 80% del cost de la taxa del servei d'adopció per a les persones que adoptin un gos de Raça Potencialment Perillosa al CAAC i hagin tramitat correctament la tinença. Amb aquesta rebaixa, el cost de l'adoció d'un d'aquests animals serà inferior a l'actual, fins i tot tenint en compte el cost de la llicència.

També hi haurà exempcions en els següents casos:

· Persones propietàries d'animals d'assistència (gos pigall, de servei, de senyalització de sons, d'avís, per a persones amb trastorns de l'espectre autista).

· Persones propietàries d'animals correctament identificats i donats d'alta al Registre municipal d'animals de companyia, els propietaris dels quals es trobin en situació de vulnerabilitat apreciada pels Serveis Socials municipals.

· Exempció de pagament els dos primers anys naturals per al subjecte passiu que adopti un gos.

· Exempció de la taxa per als animals que pertanyin a una empresa o autònom que realitza una activitat professional amb animals (rastrejadors, teràpia amb animals, seguretat...). Caldrà acreditar l'activitat professional i la tasca de l'animal.

Impost de Béns Immobles

Pel que a l'Impost de Béns Immobles (IBI), les ordenances fiscals per a l'any vinent incorporen una modificació en el recàrrec del 50% als pisos buits, que es va incorporar ja per al 2020, en compliment de la Llei del dret a l'habitatge. Les persones físiques pagaran aquest recàrrec, com fins ara, a partir del tercer pis buit, mentre que les persones jurídiques (com ara bancs o fons d'inversió), a partir d'ara hi hauran de fer front a partir del segon pis buit.

També s'amplia a les persones jurídiques la bonificació del 90% en l'IBI dels pisos cedits per a lloguer social. Caldrà disposar del contracte de lloguer signat i estar al corrent del pagament de les quotes de la comunitat de propietaris.

Zona blava

Queda exclosa de l'increment general de l'IPC al servei i, per tant, no s'encareixen les tarifes. Només s'incrementen les d'anul·lació de denúncia. Per sobrepassar l'hora es passa de 5 a 6 euros, entre que per manca de tiquet o tarifa errònia es passa de 15 a 18 euros.

Recollida de residus

L'ordenança passa a incorporar el cost de reposició del material d'ús obligatori per a la recollida de residus porta a porta, tot i que de moment no es posa data per començar a cobrar-ho. D'entrada, quan s'implanta el servei es cedeix aquest material de forma gratuïta a la ciutadania i només es cobrarà quan s'hagi de reposar (un cop es posi en marxa el cobrament de la tarifa). Els costos fixats són els següents:

Cubell de 8 l airejat per a la fracció orgànica 2,67 €

Cubell de 20 l per a la fracció orgànica 7,08 €

Targeta/clauer d'obertura contenidor de fracció orgànica 2,42 €

Bosses de resta amb TAG 0,31 €

Bosses d'orgànica 10 l 0,05 €

Bosses sanitàries de 35 l 0,06 €

Bosses d'envasos de 60 l 0,08 €

Bosses de paper de 60 l 0,33 €

Recollida de vehicles

En el cas de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de dues rodes tipus C0, C1 i C2 (per al transport de persones i mercaderies) la taxa de grua per retirar-los de la via pública quan sigui necessari es redueix en un 50%, en multiplicar-la per un coeficient del 0,5.

Mercats

Es farà una diferenciació de les tarifes existents entre el cànon per la venda de fruites i verdures i les despeses de serveis diferenciats com la recollida d'envasos específics, palets, fusta, etc. Serà aplicable tant a magatzems com a productors.

A més, per afrontar els efectes de la Covid-19 i circumstàncies similars s'incorpora una nova tarifa reduïda per a aplicar en mercats ambulants de productes de proximitat que s'hagin de celebrar amb circumstàncies que comportin limitacions per a la venda. Igualment, es podrà suspendre el cobrament de les tarifes en els mercats de marxants si les limitacions sanitàries impedeixen l'activitat de venda habitual.

Guàrdia Urbana

S'incorpora una taxa per a cobrir el cost del servei de Guàrdia Urbana en el cas de curses o activitats amb inscripció i pagament. "Moltes vegades s'organitzen curses o activitats, en les quals els organitzadors tenen ingressos, però demanen a l'Ajuntament que es faci càrrec de tota la logística quant a tallar carrers, posar tanques, etc., i tota la ciutadania ha de pagar-ho en forma d'hores extra d'agents de la Guàrdia Urbana", ha justificat la tinent d'alcalde Montse Pifarré. D'aquesta manera, també es vol incentivar l'ús d'espais que no alterin la vida ciutadana, per exemple perquè ja estan destinats només a vianants i no cal tallar-hi el trànsit.

Així i tot, restaran exempts de la taxa els serveis i les activitats d'entitats sense ànim de lucre i organitzacions no governamentals, amb la finalitat promoure accions de caràcter social o benèfic, quan així es declari mitjançant decret d'Alcaldia.

Taxa dels horts de Rufea

S'incorpora una exempció a entitats sense ànim de lucre.

Serveis esportius

Es rebaixen les tarifes de l'activitat d'Aquagym, que passa de 36,65 € a 30 €

Utilització de sales municipals

S'incorporen bonificacions per a entitats amb conveni de col·laboració amb l'Ajuntament i actes d'interès municipal. A més, en restaran exempts, amb un màxim de dues activitats a l'any mentre durin les restriccions per la Covid, col·lectius, associacions i entitats de Lleida sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d'Entitats per a l'assemblea anual legalment obligatòria.

Facilitats per a la tramitació

La tinent d'alcalde Montse Pifarré ha afegit que les noves ordenances fiscals per a l'any 2021, també s'adapten per a donar la cobertura jurídica a les notificacions electròniques així com en la tramitació i la gestió de llicències i documents administratius, fet que permetrà incrementar l'eficiència i guanyar temps als ciutadans.