Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

El Ple municipal debatrà el canvi de nom de l’escola Cervantes pel de La Seu Vella

Data de publicació: 21/9/2022

En la Comissió Informativa per les polítiques de gestió dels Drets de les persones s’ha informat de la proposta de subvencions nominatives i de les justificacions de subvencions atorgades. Entre les nominatives, destaquen les entitats per als serveis d’intervenció socioeducativa, amb un import total de 160.000 euros

Les darreres setmanes s’han atorgat prop de 60.000 euros en ajuts a famílies, en concepte d’habitatge, atenció a infància i alimentació

COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE DRETS DE LES PERSONES I RELACIÓ AMB LA COMUNITAT


La Comissió Informativa per les polítiques de gestió dels Drets de les persones i relació amb la comunitat ha aprovat que es debati al proper Ple Municipal, que tindrà lloc el 7 d’octubre, el canvi de nom de l‘escola Cervantes pel nom de La Seu Vella. El Consell Escolar del centre va proposar el canvi de denominació, per acord unànime dels seus integrants, i perquè el Departament d’Educació, a través dels Serveis Territorials a Lleida, pugui fer-lo efectiu cal que la proposta s’acompanyi d’un informe de la Paeria. Per això, l’àrea d’Educació ha preparat l’esmentat document, informant favorablement perquè el Ple aprovi el canvi de nom i que es pugui fer efectiu en l’edifici situat al Canyeret, prop precisament de la Seu Vella (es deixa d’utilitzar l’edifici del carrer Cavallers).

Subvencions nominatives

En la comissió d’aquest mes de setembre, s’ha fet la proposta de diversos expedients que han de passar per la Junta de Govern Local relatius a justificacions de subvencions, atorgades el 2019, 2020 i 2021, així com d’algunes convocatòries obertes, de les àrees social, d’educació, feminismes, cooperació i salut.

En relació amb les subvencions nominatives, s’han de destacar les tres que s’han concedit a diverses entitats per gestionar els serveis d’intervenció socioeducativa (SIS), per un valor total de 160.000 euros. El treball que desenvolupen va en la línia del projecte marc dels serveis d’intervenció socioeducativa i es coordina amb la Xarxa i les ciberaules. En els convenis s’especifica en què consisteix aquest servei, que, entre els objectius, hi ha el suport en l’aprenentatge bàsic i l’esbarjo i compensar les deficiències socioeducatives, amb treball individualitzat, en grup, en família i en la comunitat.

Pel que fa a la convocatòria de subvencions per al foment de les activitats de les associacions de pares i mares – ampas, de la L 10-1 modalitat B, sobre Patis escolars, transformació i renaturalització dels patis com a espais d’aprenentatge per aquest 2022, s’ha fet una rectificació abans de la seva proposta definitiva. El que pretén la convocatòria és una línia d’ajuts, que enllaça amb la iniciativa “Espais que eduquen, patis per a tothom”, per adequar aquets espais a les necessitats i voluntats dels agents que comparteixen el pati i treballant un projecte educatiu al darrere.

Ajuts a famílies

Com és habitual, s’ha informat dels ajuts a famílies que s’atorguen de la Regidoria de les Persones, Comunitat i Agenda 2030. Des de la darrera comissió, les dades són 59.460 euros, que corresponen principalment a partides vinculades a habitatge, atenció a infància i alimentació.