La Paeria - Ajuntament de Lleida

Bústia Ètica i de Bon Govern

Oficina per a la transparència i les Bones Pràctiques

Informació detallada sobre protecció de dades de caràcter personal

Tractament
Bústia ètica i de bon govern
Responsable
Ajuntament de Lleida
Pl. Paeria, núm. 1, 25007 – Lleida
Delegat de Protecció de Dades
dpd@paeria.es
Finalitat del tractament
Gestionar les comunicacions o denúncies que presentin els ciutadans o servidors públics, així com el seguiment de les mateixes. Es tracta d’un canal de prevenció, detecció i resolució d’infraccions o males pràctiques que garanteix que els informadors potencials puguin aportar fàcilment i amb total confidencialitat la informació de la qual disposin, amb la finalitat que l’Ajuntament de Lleida pugui investigar i resoldre el problema, sempre que això sigui possible.
Destinataris
La regla general és que no es comunicaran dades a tercers, tret que sigui obligació legal. No obstant això, quan per la naturalesa de la comunicació o denúncia sigui necessari donar trasllat a altres administracions públiques o autoritats del contingut de la mateixa, també es proporcionaran les dades de la persona comunicant. D’aquesta manera, a títol exemplificatiu, en aquests supòsits es podrà comunicar la informació, atenent al principi de proporcionalitat i minimització de dades, als següents subjectes:
a) A altres òrgans de l’Ajuntament de Lleida o entitats dependents.
b) A altres Administracions Públiques, sempre i quan l’assumpte s’emmarqui dins del seu àmbit competencial i prèvia comunicació a la persona informadora.
c) A la Fiscalia o als òrgans jurisdiccionals competents.
Legitimació del tractament
La base legitimadora continguda al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD) és la següent: el consentiment de la persona interessada (art. 6.1).
Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran en tant que subsisteixi el seu valor probatori (art. 55 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, en relació amb l’article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals).
Drets
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Rambla Ferran 32, baixos, 25007 Lleida.
Si considereu que els vostres drets no s’han respectat adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
No obstant això, us podeu adreçar prèviament al delegat de protecció de dades, qui us ajudarà a resoldre el cas.

Bústia Ètica i Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.Contacta Pl. Paeria, 1
25007
Lleida (Spain)
paeria@paeria.cat
Informació sobre la Bústia Ètica Web paeria.cat
Amb col·laboració de

Xnet


paeria.cat