Cartipàs 2019-2023

El Cartipàs és el document marc del Govern municipal on s’estableixen l’organització de la Corporació, les responsabilitats dels càrrecs electes i eventuals així com l’estructuració de les comissions.

Aquí pots llegir el text del Cartipàs per al mandat 2019-2023 de l’Ajuntament de Lleida.

La seva primera part detalla l’estructura del ple i les normes de funcionament: grups municipals, tinents d’alcalde, Junta de Govern Local i el règim de les sessions.

En la segona part s’aborda l’organització municipal: les comissions informatives i especials, l’Alcaldia i les regidories d’actuació municipal, els consells de barri i el Consell de Ciutat.

El tercer apartat estableix el règim econòmic de la Corporació, grups polítics, eventuals i directius, membres d’altres òrgans municipals i de suport als grups. També, la composició dels consells d’empreses, dels organismes autònoms i d’altres ens municipals.  

Personal eventual directiu

Són els responsables de la gestió dels equipaments que tinguin encomanats, especialment tindran la responsabilitat de promoure el pla d’actuació anual, vetllar pel seu compliment, optimitzar els recursos en coordinació amb la resta de departaments tècnics municipals.

Gabinet d'Alcaldia

La missió del Gabinet és garantir el suport a l’Alcaldia en l’exercici de les seves responsabilitats i el desenvolupament de les activitats que li corresponen.

Retribucions

Corresponents als càrrecs electes, personal eventual directiu, gabinet alcaldia, personal eventual grups municipals

Text refós Cartipàs Municipal 2019-2023

Incorpora les modificacions acordades pel Ple en les sessions dels dies 26 de juliol de 2019, 9 de desembre de 2019, 19 de juny de 2020, 30 de juliol de 2021 i les correccions d’errades de 30-09-2021 i 27-05-2022.