Grups Municipals

El Cartipàs Municipal aprovat pel Ple d'1 de juliol de 2019, estableix que d’acord amb el que disposa l’article 50 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el 24 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i d’acord amb els escrits que van presentar en el seu dia els diferents regidors i regidores es van constituir els següents grups polítics a l’Ajuntament de Lleida:

ERC-AM

Grup a la Paeria d’Esquerra Republicana - Acord Municipal.

Partit dels Socialistes de Lleida

Format pel Cap de l'Oposició i 6 regidors/es. La seva funció és realitzar tasques de fiscalització i de control al govern de la Paeria, presentar propostes i mocions, assistir als plens, així com a les Comissions Informatives i reunions d'altres òrgans municipals dels quals en són membres.

comúdelleida

Som un grup de persones de Lleida, com tu, que al 2015 vam decidir impulsar una candidatura ciutadana, per canviar la manera de fer política a Lleida, amb una gestió orientada al bé comú, transparent i amb participació directa de la ciutadania.

Ciutadans Lleida

Ciutadans Lleida pertany al partit Ciudadanos, Partido de la Ciudadania. És un partit liberal, progressista, demòcrata, constitucionalista i amb vocació de servei públic.