Mocions

Les mocions són propostes d’acord que poden presentar al ple qualsevol grup polític, col·lectiu, moviment, plataforma, associació o partit sense representació al Consistori. No és necessari informe previ de cap Comissió. El Ple debat i sotmet a aprovació aquestes propostes.

S'incorporaran a l'ordre del dia del Ple les mocions presentades en la reunió de la Junta de Portaveus. Les que no s'incloguin per haver arribat fora d'aquest termini, es regiran per les normes dels assumptes d’urgència que figuren al Cartipàs.

Per acord de Junta de Portaveus, es pot limitar el nombre de mocions presentades en cada Ple i ordenar-les si s’escau.

Si les mocions fan referència a accions de competència municipal i no tenen caràcter estrictament declaratiu, només es podran sotmetre a votació previ informe de viabilitat tècnica i econòmica.