Comptes anuals

El Compte General és un document de balanç i de síntesi anual de les finances municipals.

Els ajuntaments han d’aprovar al Ple Municipal el Compte General sobre el darrer pressupost liquidat.
Fet aquest tràmit, el Compte es publica per part del Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Aquí podràs consultar la relació de comptes des de l’any 2012.