Execució trimestral del pressupost

En aquest espai trobaràs la informació sobre els estats trimestrals d'execució dels pressupostos de l'ens, tant de l’any en curs com dels exercicis anteriors.

La informació sobre la gestió econòmica i pressupostària que l’Administració ha de fer pública, d'acord amb el principi de transparència, ha d’incloure les dades de la seva execució amb caràcter trimestral i s’ha de trametre a l’Estat.

En aquest sentit, s’ha de remetre un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels ingressos i despeses del pressupost i dels seus estats complementaris. Cal indicar els drets recaptats de l’exercici corrent, els exercicis tancats així com les desviacions respecte a les previsions.