Comissions informatives

L'Ajuntament de Lleida tindrà cinc comissions informatives de caràcter permanent:

Comissió Informativa per les polítiques de la gestió d'Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica.

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes relatius a l'organització i el règim intern i de gestió de recursos humans, a la planificació, coordinació i gestió de polítiques municipals en matèria d'economia i la Hisenda municipal, els pressupostos participatius, la transparència, l'administració oberta, l’smartcity, la participació ciutadana i la lluita contra la corrupció.

Quan es tractin qüestions relacionades amb el règim interior, podran assistir-hi un representant de la Junta de Personal i un altre del Comitè d'Empresa.

Aquesta comissió es constituirà també com a Comissió Especial de Comptes, la qual es regirà per les mateixes normes i amb caràcter general es constituirà, quan sigui procedent, coincidint amb la Comissió ordinària.

Correspon també a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes de planificació, coordinació, gestió, promoció i projecció exterior de la ciutat, el turisme, la promoció econòmica, el foment de l'ocupació, el comerç i l'emprenedoria i la responsabilitat social de la Paeria.

Comissió Informativa per les polítiques de gestió de la seguretat i civisme

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes relatius a la planificació, coordinació i gestió de polítiques municipals en matèria de seguretat ciutadana, la prevenció, protecció civil, i les polítiques de civisme.

Comissió Informativa de polítiques de la gestió urbanística, habitatge i transició ecològica

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes de planificació, coordinació i gestió de l'hàbitat urbà i rural, vies públiques, infraestructures bàsiques i accessos, el disseny del model de ciutat, així com les polítiques de vialitat i mobilitat.

També correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumples de planificació, coordinació i gestió de l'habitatge públic i social, la promoció del medi ambient, la sostenibilitat, la transició energètica i el benestar animal.

Comissió Informativa de les Polítiques de gestió cultural, d'esport i de joventut

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes relatius a la planificació, coordinació i gestió de polítiques municipals en matèria de polítiques a favor la cultura i la creativitat, la difusió del patrimoni cultural i de promoció de la cultura popular, les festes de la ciutat i la cultura musical, així com les polítiques de joventut.

També correspon a aquesta comissió la planificació, coordinació i gestió de polítiques municipals en matèria d'activitat física i esport.

Comissió Informativa de les Polítiques de gestió dels drets de les persones i relació amb la comunitat

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes relatius a la planificació, coordinació i gestió de polítiques municipals en matèria dels drets de les persones, serveis socials i lluita contra la pobresa energètica, polítiques educatives, la igualtat, les polítiques transversals en favor dels drets de les dones, els feminismes i la inclusió del col·lectiu LGTBI, de les persones amb discapacitat i de les persones migrades, infància i gent gran, cooperació, les polítiques de promoció de la salut, la salut pública i els drets civils i polítics.

Ordres del dia i les actes de les diferents Comissions Informatives