Portal de transparència de l'Ajuntament de Lleida
Inici » Covid-19 » Relació de Decrets dictats amb motiu de la COVID-19

Relació de Decrets dictats amb motiu de la COVID-19

 • 22/12/2020 - Proposar a la Presidència del Consell Comarcal del Segrià l’atorgament de les subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 al municipi de Lleida a diferents persones físiques i jurídiques.
 • 03/12/2020 - Aprovar la proposta de modificació del calendari de festius d’obertura comercial permesa al municipi de Lleida, en el sentit de substituir el dia 6 de desembre de 2020 (diumenge), pel dia 8 de desembre de 2020 (dimarts, festa de la Immaculada Concepció), atesa la situació motivada per la COVID-19.
 • 13/11/2020 - Habilitar amb caràcter de mesura d’emergència, l’espai interior del Pavelló 4 de la Fira de Lleida, com a allotjament nocturn per a les persones en situació de vulnerabilitat social i amb una situació precària pel que fa a habitatge que no tinguin lloc per pernoctar, sempre que les circumstàncies ho facin necessari per tal de preservar la seva salut i d’acord amb els criteris tècnics establerts per la Regidoria de Persones, comunitat i agenda 2030.
 • 12/11/2020 - Decret de mesures provisionals i extraordinàries motivades per la situació econòmica derivada de la crisis sanitària COVID-19 en relació als locals d'oci nocturn.
 • 29/10/2020 - Aprovar la concessió de subvenció a SENTIDO HUMANO, per sufragar les despeses generades pel projecte per al foment de la pau i l’accés a processos productius dins el marc de l'agermanament de Lleida-Lérida a Lérida (Colòmbia) i aquest any vinculat a la COVID19.
 • 13/10/2020 - Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Segrià, per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.
 • 30/09/2020 - Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar una nova proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€, i un fons addicional per afrontar els dèficits generats en el transport públic a causa de l'aturada de la mobilitat durant l'estat d'alarma.
 • 20/08/2020 - Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Lleida a l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, el 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a incorporar les reivindicacions financeres dels ens locals en el tràmit parlamentari per a la convalidació del Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, “de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals”, en els termes d’aquest manifest, i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.
 • 19/06/2020 - Decret aprovant la reducció de les quotes previstes al padró fiscal i liquidacions del preu públic pendents per a la recollida i gestió dels residus comercials d’acord amb la tipologia d’establiment i fases de desconfinament de l’estat d’alarma.
 • 19/06/2020 - Decret manifestant el suport i l'adhesió de l'ajuntament de Lleida al 'DECÀLEG PER A LA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA'.
 • Annex - Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya aprovat per Decret d'alcaldia de data 19-06-2020.
 • 13/06/2020 - Decret aprovant la contractació de dos treballadors amb contracte laboral temporal per obra o servei determinat fins al 15 de setembre de 2020 per complir amb el Conveni de col·laboració signat entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida els quals donaran assistència social als treballadors temporers de la fruita que puguin resultar afectats per la situació del COVID-19 i que requereixin d'atencions socials i sanitàries específiques.
 • 05/06/2020 - Decret aprovant prorrogar les mesures acordades mitjançant Decret d'Alcaldia de data 12 de març, prorrogades mitjançant Decrets d'Alcaldia de data 27 de març, 9 i 24 d'abril, 8 i 22 de maig, de suspensió temporal de les activitats i actes tant públics com privats, organitzats a la ciutat de Lleida, fins el 20 de juny inclòs (llevat dels mercats setmanals ja reoberts, i altres mesures adoptades en aplicació de les fases de transició). Aquestes mesures quedaran adaptades automàticament a l'establert per les disposicions que es dictin per l'Estat i la Generalitat de Catalunya, en relació al pla de desconfinament i a les mesures relatives a l'estat d'alarma.
 • 05/06/2020 - Decret donant per finalitzada la declaració de dol oficial a l'Ajuntament de Lleida, formalitzada per Decret d'Alcaldia del proppassat dia 30 d'abril, amb motiu de les morts produïdes com a conseqüència de la COVID-19, com a record de les persones que han mort i en solidaritat i suport a les seves famílies.
 • 01/06/2020 - Decret que aprova deixar sense efecte la suspensió, amb efectes 1 de juny, de les actuacions administratives de notificació i recaptació en l'àmbit de l'aplicació de tributs i demès ingressos de dret públic, d'acord al decret d'alcaldia de 30 de març.
 • 22/05/2020 - Decret aprovant prorrogar la totalitat de les mesures acordades mitjançant Decret d'Alcaldia de data 12 de març, prorrogades mitjançant Decrets d'Alcaldia de data 27 de març, 9 i 24 d'abril i 8 de maig, de suspensió temporal de les activitats i actes tant públics com privats, organitzats a la ciutat de Lleida, fins el 6 de juny inclòs (llevat dels mercats setmanals ja reoberts, i altres mesures adoptades en aplicació de les fases de transició). Aquestes mesures quedaran adaptades automàticament a l'establert per les disposicions que es dictin per l'Estat i la Generalitat de Catalunya, en relació al pla de desconfinament i a les mesures relatives a l'estat d'alarma.
 • 21/05/2020 - Decret manifestant el suport i l'adhesió de l'ajuntament de Lleida al "MANIFEST DE COOPERACIÓ CONTRA EL CORONAVIRUS".
 • 21/05/2020 - Decret manifestant el suport i l'adhesió de l'ajuntament de Lleida al "MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS".
 • 16/05/2020 - Decret aprovant aixecar la suspensió de l’embargament de les devolucions tributàries.
 • 14/05/2020 - Prorrogar la suspensió de les llicències d'ocupació de domini públic amb vetlladors, mentre no es permeti la plena ocupació del domini públic en les condicions que es va concedir en la llicència municipal, a causa de les limitacions normatives provocades per la COVID-19.
 • 13/05/2020 - Decret aixecant la suspenció del procés selectiu del concurs de mobilitat horitzontal per a la provisió en propietat d'onze places d'agent de la Guàrdia Urbana, atès que es considera aquest procediment indispensable per preservar el bon funcionament del serveis municipals essencials, d'acord amb l'establert a la DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març.
 • 08/05/2020 - Decret aprovant prorrogar la totalitat de les mesures acordades mitjançant Decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2020, prorrogades mitjançant Decrets d’Alcaldia de data 27 de març de 2020 i 9 i 24 d’abril de 2020, de suspensió temporal de les activitats i actes, tant públics com privats, organitzats a la ciutat de Lleida, fins al 23 de maig de 2020 (inclòs),llevat dels mercats setmanals ja reoberts, d’acord amb les disposicions dictades per l’Estat i la Generalitat de Catalunya, en relació amb el pla de desconfinament i a les mesures relatives a l’estat d’alarma.
 • 30/04/2020 - Decret declarant dol oficial a l'Ajuntament de Lleida, amb motiu de les morts produïdes a conseqüència de la COVID-19, com a record de les persones que han mort i en solidaritat i suport a les seves famílies.
 • 24/04/2020 - Decret aprovant prorrogar la totalitat de les mesures acordades mitjançant Decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2020, prorrogades mitjançant Decrets d’Alcaldia de data 27 de març de 2020 i 9 d’abril de 2020, de suspensió temporal de les activitats i actes, tant públics com privats, organitzats a la ciutat de Lleida, fins al 9 de maig de 2020 (inclòs), d’acord amb les disposicions dictades per l’Estat i la Generalitat de Catalunya, amb relació a la situació de l’estat d’alarma.
 • 09/04/2020 - Decret aprovant prorrogar la totalitat de les mesures acordades mitjançant Decret d’alcalde de 12 de març de 2020 i prorrogades mitjançant Decret d’alcalde de 27 de març de 2020, de suspensió temporal de les activitats i actes, tant públics com privats, organitzats a la ciutat de Lleida, fins al 26 d’abril de 2020. Suspendre també, amb efectes del dia 14 de març de 2020, per causa d’impossibilitat fàctica de l’ocupació, totes les llicències d’ocupació de domini públic amb vetlladors.
 • 30/03/2020 - Decret aprovant no emetre noves remeses de notificacions de liquidacions tributàries, de provisions de constrenyiment ni d'inspecció tributària, i no iniciar nous embargaments de comptes corrents, sous i salaris i devolucions tributàries, entre altres, durant la vigència de l'estat d'alarma.
 • 30/03/2020 - Decret aprovant la suspensió d'ofici i automàticament, en tant es perllongui l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, la meritació de les taxes per serveis educatius, de mercats, i per serveis esportius.
 • 27/03/2020 - Decret aprovant prorrogar la totalitat de les mesures acordades mitjançant Decret d’alcalde de data 12 de març de 2020, de suspensió temporal de les activitats i actes, tant públics com privats, organitzats a la ciutat de Lleida, fins a l’11 d’abril de 2020.
 • 25/03/2020 - Decret aprovant la modificació del calendari fiscal per a l’any 2020, dels tributs i preus públics de caràcter periòdic, donada la situació d'estat d'alarma.
 • 13/03/2020 - Decret que aprova deixar sense efecte la suspensió temporal dels mercats de dijous i dissabte al Camp d'Esports i Barris Nord, respectivament, acordada per decret de data 12-03-2020. Permetent la instal·lació només de les parades que abasteixen de productes alimentaris frescos. Aquest Decret determina que es pot continuar fent aquesta activitat relacionada amb els mercats, mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari, d’acord amb la Resolució SLT/720/2020, del Departament de Salut, a data del 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
 • 12/03/2020 - Decret aprovant l'ampliació del decret de data 12 de març de 2020, de mesures per evitar la propagació de les malalties derivades de la COVID-19, suspenent l'activitat de les Escoles Bressol Municipals, amb tancament de les instal·lacions. Concretant que aquesta suspensió tindrà efectes des del dia 13 de març de 2020 i fins que el departament d’Educació de la Generalitat mantingui el tancament preventiu dels centres escolars d’educació infantil i primària.
 • 12/03/2020 - Decret aprovant la suspensió durant 15 dies a comptar de l’endemà de la present resolució (entre el dia 13 i 27 de març ambdós inclosos), en aplicació de l'acord del Govern de la Generalitat, de tots els actes, tant públics com privats, organitzats a la ciutat de Lleida que tinguin un aforament superior a 1.000 persones o inferior, però limitant l'aforament a un terç de la seva capacitat. Aquesta suspensió temporal afecta als mercats de dijous i dissabte ubicats al camp d’Esports i Barris Nord, mercat de diumenge ubicat a la Rambla Ferran i tots els espectacles culturals en equipaments municipals. També aprova suspendre les activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament de Lleida, les activitats públiques organitzades per l’Ajuntament a les ludoteques, llars de jubilats, Joventut, Centres Cívics, Escola d’Art Municipal, Conservatori Municipal de Música, Aula Municipal de Teatre, Casal de la Dona i resta de sales municipals. Es tanquen les llars de jubilats, les instal·lacions esportives municipals, la Biblioteca de Pardinyes. En relació a les reunions ecumèniques, funerals i enterraments, s'aproven les mesures de celebració a porta tancada al cementiri, evitar el contacte físic entre les persones i limitar al màxim la participació.
 • 04/03/2020 - Decret aprovant la creació d'un Comitè de Coordinació i seguiment de les actuacions municipals derivades de les afectacions a la salut que pugui provocar la COVID-19 i el nomenament dels seus membres.
 • Processos Participatius
 • Dades obertes de Lleida Open Data
 • Pressupostos Ajuntament de Lleida
 • Seu Electrònica


Contacta Pl. Paeria, 1
25007
Lleida (Spain)
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Infoparticip@

Avís legal
Xarxes socials

 

logo red