Portal de transparència de l'Ajuntament de Lleida
Inici » Indicadors ITA 2014

Indicadors ITA Ajuntament de Lleida 2014

L’Ajuntament de Lleida, en el primer lloc del rànquing de transparència ITA que elabora Transparency International España.
Ha obtingut un 100% en totes les àrees que avalua l’estudi: informació municipal, relacions amb els ciutadans i la societat, transparència econòmico financera, transparència en les contractacions i costos dels serveis, transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i mediambient i indicadors de la llei de transparència.
En l’estudi hi ha participat 110 ajuntaments de tot Espanya i només 19 ajuntaments, entre ells Lleida, assoleixen el 100%

A) INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)

1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal (6)

1. S’especifiquen dades biogràfiques de l’alcalde/ssa i dels regidors/es de l’Ajuntament
2. S’especifiquen les adreces electròniques de l’alcalde/ssa i dels regidors/es de l’Ajuntament.
3. Es publica l'Agenda institucional de l'alcalde/ssa.
4. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament.
5. Es publica en un apartat específic del web la relació individualitzada de Càrrecs de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions.
6. Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa.

 

2.- Informació sobre l’organització i el patrimoni (6)

7. S’especifiquen els diferents òrgans de govern i les seves funcions.
8. S’especifiquen les dades bàsiques d’organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així como enllaços als seus webs.
9. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) o Plantilles de Personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents.
10. Està aprovat/da i es publica l’Agenda Local 21, i el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal.
11. Es publica la relació detallada de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament.
12. Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament.

 

3.- Informació sobre normes i institucions municipals (6)

Es publica la següent informació dels Òrgans de Govern Municipals:

13. Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.
 • Es publiquen el dia abans a la celebració del Ple Municipal, s'informa a la secció Ple de la corporació amb un apartat específic que informa de la "Convocatòria propera sessió plenària" on s'enllaça a l'ordre del dia previ al Ple municipal.
14. Actes íntegres dels Plens Municipals.
15. Acords complets de les Juntes de Govern, i les Actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.
 • Els acords es troben dins de les actes.
16. Es poden seguir en directe al web i/o queden emmagatzemats en la mateixa els vídeos dels Plens municipals.
17. Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament.
18. Es publiquen les resolucions judicials que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc).

 

B) RELACIONS AMB LA CIUTADANIA I LA SOCIETAT (16)

1.- Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament (2)

19. S'ha implantat un Portal de transparència en la web de l'Ajuntament.
20. Hi ha un Cercador intern clarament visible a la web de l'Ajuntament.

 

2.- Informació i atenció a la ciutadania (9)

21. Es pot veure a la portada d'inici el Mapa de la pròpia web de l'Ajuntament.
22. Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions.
23. Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic.
24. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau, formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.
25. S'informa al web sobre situació i talls en el trànsit, i/o incidències en els serveis municipals.
26. Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) al municipi.
 • Secció anomenada “La qualitat de l’aire”, situat al marge central superior del web de l'Ajuntament de Lleida.
27. Es contempla a la web municipal un espai perquè expressin les seves opinions i propostes dels Grups polítics municipals.
28. Es contempla a la web un espai reservat per a les diferents Associacions de veïns del municipi, i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes Associacions.
29. Hi ha al web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials.

 

3.- Grau de compromís amb la ciutadania (5)

30. Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana.
31. Hi ha i s'informa sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells socials d'Urbanisme ...) i es publiquen els acords, informes o propostes.
32. Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressupostos municipals.
33. Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/les mateixa/es.
34. Hi ha i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació dels serveis.

 

C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCIERA (11)

1.- Informació comptable i pressupostària (5)

35. Es publiquen les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat.
36. Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.
37. Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.
38.* Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).
39. Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera)

 

2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (6)

Es publiquen els següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses:

40.* Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nombre habitants)).
41.* Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / Nombre habitants)).
42.* Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII) / Nombre habitants)).
43* Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets)).
44. Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP / 2012/2015)
45. Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors.

 

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS (4)

1.- Procediments de contractació de serveis (2)

46. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic a la web per aquesta informació).
47. Es publiquen les Actes de les Meses de contractació.

 

2.- Proveïdors i costos dels serveis (2)

48. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.
49. Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics.
 • Pel que fa al cost efectiu dels serveis finançats amb taxes, és de fer constar que segons estableix la disposició transitòria única de l'Ordre HAP / 2075/2014 de 6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, la informació relativa a l'any 2013 la de publicar el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, d'acord amb les liquidacions de pressupostos generals subministrats per les esmentades entitats.
 • Document: Cost del servei per àrees de despesa any 2013 liquidació del pressupost

 

E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)

1.- Plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics (6)

50. Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que ho detallen.
51. Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos.
52. Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals.
53. Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.
54. Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.
55. Es publica informació precisa sobre els usos i destins del sòl.

 

2.- Anuncis i licitacions d’obres públiques (3)

56. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament.
57. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.
58. Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants.

 

3.- Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions (2)

 

4.- Obres públiques, Urbanisme i infraestructures (4)

61. S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució).
62. Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc).

Es publiquen els següents indicadors:

63. Inversió en infraestructures per habitant: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures / Nombre d'habitants.
64. Proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme / Ingressos totals.

 

F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)

1.- Planificació i organització (2)

65. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.
66. Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions d'independència.
67. Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada que són definitius.

 

2.- Contractes, convenis i subvencions (6)

68. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de els adjudicataris.
69. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats.
70. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris.
71. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
72. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.
73. Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

 

3.- Alts càrrecs de l’Ajuntament i entitats participades (3)

74. Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs de l'Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades pel mateix.
75. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs.
 • No hi ha indemnitzacions
76. Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament (contemplat en la Llei de Bases de Règim Local).
 • Declaracions que consten en el registre d’interessos de l’Ajuntament de Lleida
  Les dades són les que es van declarar en el moment de la presa de possessió de cadascun dels regidors i regidores seguint els models de declaració de béns i activitats aprovats pel Ple en la sessió de data 25-4-2008. El model de publicació del resum de les declaracions de béns patrimonials i activitats és l’aprovat pel Ple en la sessió del dia 28-11-2014.
  Durant el primer trimestre del 2016 es procedirà a implementar els nous models de declaració i publicació, previstos en el Reglament del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida, publicat en el BOP de Lleida, de 24 de desembre de 2015

 

4.- Informació econòmica i pressupostària (4)

77. Es publica la relació d'Immobles (oficines, locals, etc), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament.
78. Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.
79. Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost).
80. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i / o els de Fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.

 

* Aquests indicadors són obligatoris en la Comptabilitat dels ajuntaments, segons la Instrucció del Model normal de Comptabilitat Local vigent.

 

 • Processos Participatius
 • Dades obertes de Lleida Open Data
 • Pressupostos Ajuntament de Lleida
 • Seu Electrònica


Contacta Pl. Paeria, 1
25007
Lleida (Spain)
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Infoparticip@

Avís legal
Xarxes socials

 

logo red