Processos participatius en xarxaLa Paeria - Ajuntament de Lleida
Inici > Pla Especial Urbanístic de Gardeny
Pla Especial Urbanístic de Gardeny

Vídeo

Resum de la proposta

El Pla especial urbanístic del Turó de Gardeny té per objecte reformular els objectius proposats pel Pla General de Lleida i concretar les propostes de desenvolupament urbanístic del Turó, en coherència amb les determinacions del planejament urbanístic general, però actualitzant les seves previsions respecte la utilització del Turó, atès que els parcs científics i tecnològics són projectes que estan en constant transformació arreu del món.

La transformació que actualment està vivint Lleida, és una oportunitat per a què el Parc tecnològic de Gardeny esdevingui un punt de referència, un equipament d’escala territorial i un punt d’encontre entre els parcs catalans i els aragonesos.

Donat que en els darrers anys aquesta part topogràficament emblemàtica ha estat funcionant desvinculat del conjunt de la ciutat, també, és una oportunitat per integrar aquests terrenys dins de la ciutat, aportant un teixit productiu ben relacionat, que doni valor d’ús al Turó.

Els objectius de l’ordenació del Pla especial urbanístic són:

 • Redefinir les activitats del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i potenciar les activitats terciàries de serveis, científiques, tecnològiques i empresarials.
 • Establir com activitats complementàries de les principals, anteriors, les destinades a allotjament hoteler, els usos residencials per a les persones vinculades a l’activitat productiva del Turó, els serveis tècnics i els usos socio-culturals.
 • Prendre posició davant del procés de metropolitanització del municipi i reforçar el sistema d’espais lliures i d’equipaments de la ciutat.
 • Reconsiderar l’estructura i la jerarquia de les xarxes viàries, per assolir una mobilitat sostenible.
 • Ordenar el paisatge del Turó de Gardeny

El PEU posa en contacte la part alta del turó amb la ciutat ubicada a la plana, redissenyant i donant una major continuïtat al sistema d’espais lliures i al d’equipaments.

Pel que fa a l’ordenació de l’edificació, el Pla especial urbanístic de Gardeny proposa un model compacte dalt del Turó, amb una arquitectura representativa i singular que doni caràcter a la plataforma de Gardeny, i planteja una gran anella verda que actua com a límit contenidor de la part edificada.

Aquesta ordenació s’estructura mitjançant la creació d’una nova direcció longitudinal de les noves illes edificables que pretén relacionar-se amb la directriu del carrer Major i s’orienta cap a la Seu Vella.

L’ordenació dels espais lliures es concreta mitjançant la creació de tres nous eixos transversals que busquen connectar –visualment- el riu amb el Turó, travessant-lo fins a la vessant nord per connectar amb el sòl no urbanitzable.

Així mateix, en l’ordenació de les zones verdes, s’aposta per la creació d’una nova façana del Turó en tot el seu espai atalussat i, molt especialment, en les seves façanes sud i oest.

Pel que fa l’ordenació del sistema viari, el Pla especial urbanístic proposa la concreció i reserva viària del nou vial d’accés al costat sud-oest de connexió de Gardeny amb l’antiga NII que, juntament amb els accessos actuals basteixen una xarxa viaria a la plataforma superior formada, principalment,  per dues anelles perimetrals.

El PEU de Gardeny soluciona el problema d’accessibilitat del turó, aconsegueix donar cabuda a dalt de la plataforma a tots els treballadors previstos en un temps prudencial i facilita l’entrada al parc des dels viaris més importants.

Comunica la ciutat amb el Parc Científic, millora la xarxa de transport públic i redirigeix els vehicles cap a un nou accés rodat previst sobre la NII –al costat sud-oest del turó-, accés que alliberarà en part l’entrada nord pel barri de la Mariola.

El paisatge és l’element fonamental d’identitat d’una comunitat, és el reconeixement del valor de la història d’un poble i d’un territori, la referència obligada per a la gent que hi viu i la raó que justifica la visita al lloc.

El PEU entén i dóna forma al paisatge del tossal, el requalifica, establint mesures per a la protecció del medi i del paisatge i per a l’estabilització dels talussos.

La proposta preveu el manteniment de la titularitat pública del sòl, com a garantia d’un desenvolupament adequat per a la ciutat.

Cal destacar alguns aspectes d’especial rellevància tècnica que aporta el document del Pla especial urbanístic:

 • Estudi ambiental com a base de les propostes de tractament paisatgístic del perfil de Turó, els alçats i les seccions, i base de la proposta de tractament de revegetació i estabilització dels vessants sud i sud-oest del Turó.
 • Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada per donar resposta als fluxos de trànsit previstos, als esquemes viaris bàsics, les seves seccions i la disposició i capacitat de l’aparcament de vehicles
 • Anàlisi dels Parcs científics i tecnològics en l’àmbit català i espanyol i encaix de la proposta en el marc dels desenvolupament de l’activitat científica, tecnològica i empresarial
 • Anàlisi específic i disseny del nou accés viari oest del Turó, complementant els accessos existents.
 • Estudi de l’estabilitat dels talussos del Turó per a la determinació de les mesures adequades del seu tractament, des de la revegetació i l’estabilització geològica, fins als remodelació topogràfica, amb la creació de dos edificis singulars de recolzament dels talussos i d’accés de vianants al Turó.

Notícies relacionades

Dades bàsiques de la proposta

Superfície del Pla especial: 503.233,11 m²
Superfície zones verdes: 280.457,53 m²
Superfície d’equipaments: 131.140,44 m²
Superfície sistema viari: 88.333,89 m²
Superfície sistema d’infraestructures: 2.858,74 m²
Sostre edificable: 268.526 m²st
Llocs de treball potencials del Parc: 5.500 treballadors
Periodificació: 4 Escenaris de 3 anys, 6 anys, 4 anys i 2 anys, respectivament
Cost urbanització: 34,09 M€
Usos Principals: Serveis tecnològics i Terciari de serveis
Usos complementaris: Allotjament per a col·lectius específics, socio-culturals i serveis tècnics

Referències

Direcció del document

 • Ricard Pié i Ninot dr. arquitecte
 • Josep M. Vilanova i Claret dr. arquitecte

Coordinació del document

 • Anna Majoral Pelfort arquitecta i Màster en Arquitectura del Paisatge, membre de BCPN

Altres membres de BCPN que han participat:

 • Purificación Díaz Ameneiro arquitecte i Màster en Projectació Urbanística
 • Teresa Pazos arquitecta
 • Marianela Motkoski arquitecta
 • Sergi Obon filòleg
 • Clara Gilibets secretaria

Equip col·laborador:

 • Romà Miró advocat
 • Xavier Testar biòleg, Universitat de Barcelona i Director del Programa “Barcelona, Recerca i Innovació” de l’ajuntament de Barcelona
 • (az) Estudis i projectes de medi ambient i de paisatge, slp medi ambient i paisatge: Anna Zahonero biòloga, Sílvia Martín ambientòloga, Sergi Abellán enginyer tècnic agrícola i paisatgista, Margherita Neri arquitecta i paisatgista
 • Transfer Enginyeria, sa mobilitat i xarxes de serveis: Jordi Julià enginyer de camins, canals i ports, Álvaro Nicolás enginyer de camins, canals i ports i Màster en Planificació Urbana i Clara Baltà Arquitecta
 • Xavier Testar biòleg, Universitat de Barcelona i Director del Programa “Barcelona, Recerca i Innovació” de l’ajuntament de Barcelona
 • BOMA consultors d’estructures, slp estabilitat dels talussos: Miquel Àngel Sala arquitecte, Rodrigo Martín arquitecte.

Fotografies relacionades

Plànols

Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de Lleida
Contactar | Avís legal
© Ajuntament de Lleida | Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida

paeria.cat