La Paeria - Ajuntament de Lleida

Procés d'estabilització
pel sistema de concurs de mèrits

Procés

La presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Podeu consultar les bases dels processos d'estabilització de l’ocupació temporal, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, previst a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en relació amb el personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Lleida i de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí.

Estat del procés: Pendent publicació convocatòria al DOGC

paeria.cat