La Paeria - Ajuntament de Lleida

Procés d'estabilització

Procés d'estabilització pel sistema Concurs de Mèrits

El termini per presentar sol·licituds ha finalitzat.
La resta de tràmits d’aquests processos selectius es publicaran en aquesta web.

Podeu consultar les bases i la convocatòria dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, previst a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/201, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública en relació amb el personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Lleida i de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí.

Estat del procés:

Procés d'estabilització pel sistema Concurs-Oposició

El termini per presentar sol·licituds ha finalitzat.
La resta de tràmits d’aquests processos selectius es publicaran en aquesta web.

Podeu consultar les bases reguladores de la convocatòria dels processos d'estabilització de l’ocupació temporal, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, previstos a l’article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en relació amb el personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Lleida i de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Ocupació Salvador.

Estat del procés: El termini per presentar sol·licituds ha finalitzat.

paeria.cat