La Paeria - Ajuntament de Lleida

Procés d'estabilització

Procés d'estabilització pel sistema Concurs de Mčrits

El termini per presentar sol·licituds ha finalitzat.
La resta de trŕmits d’aquests processos selectius es publicaran en aquesta web.

Podeu consultar les bases i la convocatňria dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mčrits, previst a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/201, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública en relació amb el personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Lleida i de l’Organisme Autňnom Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí.

Procés d'estabilització pel sistema Concurs-Oposició

El termini per presentar sol·licituds ha finalitzat.
La resta de trŕmits d’aquests processos selectius es publicaran en aquesta web.

Podeu consultar les bases reguladores de la convocatňria dels processos d'estabilització de l’ocupació temporal, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, previstos a l’article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en relació amb el personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Lleida i de l’Organisme Autňnom Institut Municipal d’Ocupació Salvador.

Estat del procés: El termini per presentar sol·licituds ha finalitzat.

paeria.cat