La Paeria sorteja les meses electorals

El consistori s'ha reunit per seleccionar, per mitja d'un sorteig, les 1314 persones empadronades a Lleida que tindran cura de les votacions del referèndum de la Constitució Europea, el dia 20 de febrer.

El consistori s'ha reunit per seleccionar, per mitja d'un sorteig, les 1314 persones empadronades a Lleida que tindran cura de les votacions del referèndum de la Constitució Europea, el dia 20 de febrer.

A Lleida hi ha 146 meses electorals, a cadacuna de les quals correspon l'asignació de 9 persones: un/a president/a titular, més dos suplents; un/a Primer/a vocal, més dos suplents; i un/a segon/a vocal, més dos suplents. El mecanisme del sorteig és el següent: 1r. Es pren com a model la taula que té el major nombre d'electors, que en aquest cas és la del Districte cinquè, Secció vuitena, que correspon a Joc de la Bola. Aquesta taula té 958 electors. 2n. De tres bosses i, sense mirar, s'extrauen tres boles numerades que determinen l'ordre d'elector, a partir del qual se determinen els components de la mesa, començant per la presidència. 3r. El número d'ordre sorgit de l'extracció -que ha estat el 949- s'aplica a totes les taules electorals del municipi. A l'hora de nomenar president o presidenta de mesa, s'han de tenir en compte dues qüestions: que sigui menor de 65 anys i major de 18, i que tingui un mínim nivell d'estudis. En cas contrari es nomena automàticament la persona següent a la llista.