Perfil del contractant - licitacions

Vols consultar els contractes i les licitacions de l'Ajuntament de Lleida? Els posem al teu abast en aquest Perfil del Contractant.

L'Ajuntament de Lleida disposa d'un portal d'informació i publicació electrònica certificada digitalment en l'àmbit de la contractació pública anomenat Perfil del contractant en acompliment del que estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual. Aquest perfil facilita l'accés a la documentació dels expedients de contractació de l'Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

Dins de cada licitació podeu trobar la informació relativa a Plecs Administratius, Plecs Tècnics o Projectes d'obres, Relació d'empreses licitadores, Composició, Convocatòries i Actes de meses de contractació, Adjudicacions, Formalització de contractes, etc.

A més a més, el Perfil del contractant de l'Ajuntament de Lleida està enllaçat a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat i, per agregació, els contractes publicats per l'Ajuntament de Lleida es publiquen a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) , un portal únic, global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual.

 

 

De conformitat amb l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Lleida ha creat el seu Perfil del Contractant per facilitar l'accés a la documentació relativa als expedients de contractació de l'Ajuntament, d'acord amb el l precepte legal esmentat.

 

Perfil del contractant de l'Ajuntament de Lleida

Accedir

  

Guia de Contractació Pública Social de l'Ajuntament de Lleida (versió web)

 
Plecs de Clàusules Generals de Contractació:

Composició i nomenament de la mesa de contractació


Contractes formalitzats:

Licitacions de l'Ajuntament de Lleida publicades fins al dia 18 d'octubre de 2016 (inclòs)