<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-paeria/paeria/ca/actualitat/noticies/33314>>.

L’Ajuntament de Lleida celebra el primer ple via telemàtica de la història davant la crisi del Covid-19

El ple ha aprovat avui les mesures econòmiques per pal·liar els efectes del coronavirus en les famílies i empreses amb l’ampliació de terminis de cobrament de tributs municipals i el seu fraccionament sense interessosS’ha donat llum verda al Pla Econòmic i Financer per sanejar els comptes municipalsL’alcalde Miquel Pueyo fa una crida al suport de tots els grups polítics per reclamar a la Generalitat, l’Estat i la Unió Europa el suport necessari per superar la crisi econòmica que comportarà el Covid-19

El ple ha aprovat avui les mesures econòmiques per pal·liar els efectes del coronavirus en les famílies i empreses amb l’ampliació de terminis de cobrament de tributs municipals i el seu fraccionament sense interessosS’ha donat llum verda al Pla Econòmic i Financer per sanejar els comptes municipalsL’alcalde Miquel Pueyo fa una crida al suport de tots els grups polítics per reclamar a la Generalitat, l’Estat i la Unió Europa el suport necessari per superar la crisi econòmica que comportarà el Covid-19

L’Ajuntament de Lleida ha celebrat avui el primer ple telemàtic de la història en aplicació de la normativa excepcional dictada des de la declaració de l’Estat d’Alarma per prevenir el Covid-19 i a l’empara de la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, que permet als òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poder constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. 


L’alcalde de Lleida Miquel Pueyo, ha destacat que la sessió extraordinària d’avui era necessària per aprovar “mesures absolutament necessàries per fer front a la situació social i econòmica en què quedarà la ciutat de Lleida un cop superada la pandèmia”.

L’alcalde Pueyo ha demanat a tots els grups municipals el seu suport per fer un front comú davant la Generalitat, l’Estat i el govern d’Europa per comptar la intervenció econòmica necessària per fer front a la crisi del Covid-19, més enllà de les mesures que ha aprovat avui l’Ajuntament de Lleida.

Pueyo ha explicat que la prioritat de la Paeria és superar la crisi del Covid-19 i contribuir a salvar i protegir les vides i necessitats bàsiques dels “nostres conciutadans i conciutadanes”. En aquest sentit, l’alcalde de Lleida ha agraït, en nom de la ciutat, tots els i les professionals que aquests dies estan prestant un servei essencial (sanitaris, cossos policials, serveis socials, personal del cementiri, canera, tècnics d’informàtica...) i també les entitats i iniciatives ciutadanes que han sorgit per donar suport als qui més ho necessiten, com la xarxa de solidaritat (de la que en formen part 500 persones), els voluntaris que donaran suport als serveis de salut o les propostes de grups culturals, entre d’altres.

El Paer en Cap ha volgut destacar que el ple d’avui i la junta general de l’EMU que s’ha celebrat prèviament han tractat “temes urgents” que no es podien endarrerir, com el refinançament de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, el seu pla de sanejament financer i la liquidació de l’Ajuntament de Lleida del pressupost de 2019, que “ha fet palès que la situació econòmica i financera és extremadament difícil i delicada i requereix un canvi de gestió radical sobre l’aplicat la darrera legislatura”.

Mesures econòmiques per pal·liar els efectes de la repercussió del Covid-19 


El ple ha donat compte del decret d’alcaldia de modificació del calendari fiscal per mitjà del qual s’ ha aprovat que el període de cobrament en voluntària dels rebuts no domiciliats de l’IBI, l’impost de circulació, la taxa de recollida d’escombraries, la taxa de residus de locals tancats i el preu públic per a la recollida i gestió de residus comercials s’amplia fins al 20 de juliol ( inicialment era del 2 de març al 20 de maig). També estableix ajornar el càrrec dels rebuts domiciliats per la recollida i gestió de residus comercials de l’1 d’abril al 6 de de juliol i les noves dates de cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires, carpes, veles i para-sols i la taxa dels horts de Rufea seran del 7 de setembre al 20 de novembre (fins ara eren del 4 de maig al 20 de juliol).

El ple també ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal d’ocupació de la via pública i la modificació que fa referència a l’increment de valors dels terrenys urbans, la plusvàlua.

Dins del marc de mesures per lluitar contra el Covid-19 s’ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció que permet fraccionar els tributs fins a 12 mensualitats i acumular fraccionament i ajornaments de diferents tributs, amb 16 vots a favor (ERC, JuntsxCat Lleida, Comú de Lleida i PP) i 10 abstencions ( PSC i C’s).


L’àmbit econòmic ha centrat bona part de la sessió plenària extraordinària d’avui i seguint l’ordre del dia s’ha aprovat l’expedient de modificacions de crèdits al pressupost de la Paeria i al de Turisme de Lleida 2020.


El ple ha donat compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 2019 i dels seus OOAA i també de l’informe referent a l’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i informació referent a la liquidació del pressupost 2019 a que fa referència l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre.

L’expedient de reconeixement de crèdits de despeses efectuades a l’any 2019 i anteriors de l’Ajuntament de Lleida s’ha aprovat amb els 14 vots a favor de l’equip de govern (ERC, JuntsxCat i ComúdeLleida), 7 en contra (PSC) i 5 abstencions (C’s i PP).


El Pla Econòmic Financer de la Paeria així com l’actualització dels plans econòmics vigents s’ha aprovat amb els 14 vots a favor dels grups d’ERC, JuntsxCat Lleida i Comú de Lleida i els 12 vots en contra dels grups del PSC, C’s i PP.


S’han aprovat per unanimitat els informes donant compte de la tramesa de dades a Hisenda de l’estat d’execució del pressupost del 4t trimestre de 2019 i dels pressupostos i els estats financers corresponents a l’exercici econòmic de 2020, així com el punt de l’ordre del dia sobre l’operació de crèdit a llarg termini de Mercolleida i una addenda al conveni amb Edullesa.

En matèria de personal, el ple ha donat llum verda a la designació per cobrir el lloc de Coordinadora d’Organització i Polítiques digitals de la Paeria (personal eventual directiu), previst en el Cartipàs. Aquest punt de l’ordre del dia s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, JuntsxCat Lleida i Comú de Lleida) i el vots en contra dels grups de l’oposició: PSC, C’s i PP.

Encara en el l’ àmbit de la comissió informativa per a les Polítiques de Gestió del Govern Obert, l’Economia i la Participació, el ple de l’Ajuntament ha aprovat el Plec de clàusules per la venda d’una parcel·la municipal sobrera situada al carrer Ramon Soldevila núm. 24-26 de Lleida i el Plec de clàusules del contracte de servei de suport, col·laboració i assistència tècnica a l’Ajuntament de Lleida en matèria d’inspecció tributària.

Els dos darrers punts de l’ordre del dia, corresponents a la comissió de Polítiques de la Gestió Urbanística i la Mobilitat, han comptat amb el suport unànime dels grups municipals: l’aprovació de la desafectació del servei públic de diversos contenidors del servei municipal de neteja viària i de recollida de residus, i l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per al canvi de qualificació de part de l’illa compresa entre els carrers Companyia i Gairoles, al barri antic.


La Junta General de l’EMU aprova el pla de sanejament financer

La Junta General de l’EMU, també celebrada avui per primera vegada telemàticament prèvia al ple extraordinari, ha aprovat el Pla de sanejament financer, el refinançament de l’endeutament i els comptes anuals.

El president de l’EMU, Sergi Talamonte, ha destacat que per poder afrontar el dia després de la crisi sanitària l’Empresa Municipal d’Urbanisme “és una eina forta per garantir el dret de l’habitatge i cal treballar avui per sanejar la situació econòmica dels anteriors governs”. Talamonte ha explicat que amb l’aprovació de comptes es reflecteix la imatge fidel de la situació comptable i es posa fil a l’agulla a l’ objectiu de sanejar els comptes de l’empresa
L’aprovació del Pla de Sanejament Financer és un requisit legal per tirar endavant la reestructuració del deute proposada per la direcció de l'EMU, que suposarà un estalvi global de 3,3 milions d'euros respecte a la situació d’endeutament anterior. El tinent d’alcalde Sergi Talamonte ha posat de relleu que la reestructuració aprovada avui, de 42,4 milions d’euros “ permetrà alleugerir significativament la pressió financera de l’empresa municipal i reduir el tipus d’interès de 3,5 a 1,03% , fet que suposa un estalvi total de més de 3 milions d’euros en interessos i afrontar el futur de l’EMU” . Els acords presos avui permetran una venda de solars restrictiva i la inversió en política d’habitatge.
En el debat de la junta de l’EMU, el portaveu del PSC, Jaume Sellés ha insistit que el full de ruta que han seguit consisteix en convertir en un problema menor i subsanable amb una bona gestió financera en un problema real per a la ciutadania: “L’ apunt comptable que nosaltres defensem era, com a mínim, tan legal i tan vàlid com el que proposen ara “.
Per la seva banda, la portaveu de Cs, Ángeles Ribes, ha exigit la dimissió del president de l’EMU, Sergi Talamonte i ha qualificat les decisions sobre l’EMU aprovades avui com a “gestió erràtica i destructiva que respon a qualsevol interès menys al general”.
Xavi Palau, portaveu del PP, ha assenyalat per la seva banda que consideraven que avui “no era el moment per portar el debat al ple. Creiem que la situació que hem de treballar és la crisi sanitària i les consideracions socials o econòmiques. Abans que parlar de l’EMU avui era el moment de debatre en què situació econòmica es trobarà la Paeria quan sortim d’aquesta crisi”.
Els comptes anuals de l’EMU s’han aprovat amb 14 vots a favor (ERC, JuntsxCat Lleida i Comú de Lleida),3 en contra (Cs Lleida) i 9 abstencions (PSC i PP), el refinançament de l’endeutament amb Caixabanc ha tirat endavant amb 14 vots en contra (ERC, JuntsxCat i Comú de Lleida), 3 en contra (C’s Lleida) i 9 abstencions (PSC i PP), i el mateix sentit de vot s’ha mantingut en el punt de l’acord del Pla de sanejament financer de l’Empresa Municipal d’Urbanisme 2020-2023.