Les agendes del govern, oposició i càrrecs directius de la Paeria, públiques

La Paeria emprèn la publicació de les agendes en aplicació de la normativa de transparència

La Paeria emprèn la publicació de les agendes en aplicació de la normativa de transparència

La Comissió Especial de la Transparència (CET) ha aprovat la progressiva adaptació de l’Ajuntament de Lleida al marc normatiu sobre agendes públiques que fixa la normativa de transparència (també ho recull específicament el D 8/2021 i el DL 1/2017).

La implementació es realitzarà en tres fases amb els terminis següents: primer l’agenda del govern (fins al 15 de juny); posteriorment, l’oposició (fins al 15 d’octubre) i per acabar, els càrrecs directius (fins al 31 de desembre).
L’eina permetrà conèixer en temps real no només les reunions que tenen un abast comunicatiu -com fins ara-, sinó el dia a dia de la feina dels regidors de govern, oposició i càrrecs directius.
Registre dels grups d’interès
En una fase en paral·lel també es treballaran els protocols i procediments a seguir per posar en funcionament i complir amb les obligacions en matèria de Registre dels Grups d’Interès i la seva incorporació de les trobades amb aquests grups en les agendes públiques de l’Ajuntament de Lleida. En aquest sentit, la Comissió de la Transparència ha aprovat iniciar els tràmits per fer front a llurs obligacions per mitjà del Registre de grups d’interès de Catalunya.
Aquest registre l’integren persones i organitzacions que, independentment de llur forma o estatut jurídic, en interès propi, d’altres persones o d’organitzacions duen a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració de lleis, normes amb rang de llei o disposicions generals o en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques.
També hi formen part plataformes, xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d’influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre.
L’àmbit d’aplicació del Registre inclou totes les activitats dutes a terme amb la finalitat d’influir directament o indirectament en els processos d’elaboració o aplicació de les polítiques i la presa de decisions, amb independència del canal o mitjà utilitzat, incloent-hi els contactes amb autoritats i càrrecs públics, diputats, funcionaris i personal al servei de les institucions, i també les contribucions i la participació voluntàries en consultes oficials sobre propostes legislatives, normatives, actes jurídics o altres consultes.