<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-paeria/paeria/ca/actualitat/noticies/35525>>.

Sessió extraordinària del ple de la Paeria

Els regidors han acordat el caràcter secret del debat i la votació, en compliment de la llei de Bases del Règim Local, i s’ha aprovat una proposta d’imposició de sanció d’un expedient disciplinari

Els regidors han acordat el caràcter secret del debat i la votació, en compliment de la llei de Bases del Règim Local, i s’ha aprovat una proposta d’imposició de sanció d’un expedient disciplinari

L’Ajuntament de Lleida ha celebrat avui una sessió extraordinària, que ha tingut lloc de forma telemàtica i amb únicament dos punts a l’ordre del dia, que han estat aprovats. El primer ha estat la declaració del caràcter secret de la sessió plenària, d’acord amb l’article 70.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Aquesta norma estableix que podran ser secrets el debat i votació d'aquells assumptes del ple que puguin afectar el dret fonamental dels ciutadans a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

El segon punt que s’ha debatut ha estat la proposta d’imposició de sanció relativa a l’expedient disciplinari 1/2021, de separació del servei d'un empleat públic.