L’Ajuntament de Lleida va tancar 2022 amb un romanent positiu de 7.206.240,84 euros

La comissió d’Economia ha informat avui de la liquidació pressupostària de l’any passat i d’una modificació de crèdit per import de 2,5 milions d’euros 

La comissió d’Economia ha informat avui de la liquidació pressupostària de l’any passat i d’una modificació de crèdit per import de 2,5 milions d’euros 

La comissió informativa per les polítiques de la Gestió d’Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lleida ha donat compte avui de la liquidació pressupostària de l’any 2022, que va tancar-se amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 7.206.240,84 euros, consolidant les xifres positives aconseguides l’any 2021, després de dos anys en negatiu.

Durant 2022, el comportament dels ingressos ha estat positiu, amb un increment de 19.667.240,2 € respecte als ingressos del 2021, per una xifra total de 184.440.517,96 euros. Pel que fa a les despeses, s’ha produït un increment de 6.091.331,68 euros, amb una xifra total de 166.877.770,75 €. El resultat pressupostari ha estat d’un superàvit de 17.562.747,21 euros i el resultat pressupostari ajustat, d’ 11.199.534,21 euros. El reconeixement de crèdit de despeses pendents de l’any anterior és de 2.722.130,45 €.

Durant la comissió s’ha informat del reconeixement extrajudicial de deutes pendents de l’any 2022 per 2.722.130,45 €, dels quals quasi 1,4 M€ són factures d’energia elèctrica degut a l’increment dels preus durant el 2022. També s’ha informat de la proposta de modificació de crèdit del pressupost de 2023, per import de 2.570.396,66 €, que es finançarà amb diners procedents del romanent. La partida més important correspon a despeses del servei d’aparcament regulat (941.405 €), seguit de la de neteja viària (303.153 €), entre d’altres. Del romanent líquid de tresoreria no s’aplica l’import de 3.289.764,86 € que correspon a la quota 2023 del crèdit ICO del Fons de pagament de proveïdors, tot i que s’està pendent que el ministeri d’Hisenda accepti un refinançament, com es demana des del món local.

Pel que fa als pressuposts dels organismes autònoms, l’Institut Municipal d’Ocupació ha tancat 2022 amb un resultat pressupostari ajustat de 387.112 euros i un romanent de 650.000 euros, mentre que Turisme de Lleida ho ha fet amb un resultat negatiu de 9.352,65 euros i un romanent també negatiu de 52.728,94 euros.

Licitació de contractes de neteja i manteniment

Durant la comissió s’ha informat de dos contractes que es presentaran a l’aprovació del ple per tal de sortir a licitació pròximament. Corresponen als serveis de neteja i de manteniment dels edificis municipals, que es liciten repartits en diversos lots.

El contracte del servei de neteja dels edificis municipals té un import màxim de 12.922.462,84 € (IVA inclòs), per un període d’una mica més de quatre anys, a partir del 15 de desembre de 2023 i fins al final de 2027. Es distribueix en quatre lots: el Lot 1 és el principal i correspon al servei de neteja general dels edificis municipals, per import de 12.187.419,15 €; el Lot 2 és el servei de neteja dels edificis municipals de les EMD de Sucs i Raimat, per 352.927,27 €; el Lot 3 inclou el Servei de control de plagues als edificis municipals, per 263.075,65 €; i el Lot 4, el Servei d’instal·lació i manteniment dels contenidors higiènics femenins, per 119.040,77 €. Aquest últim lot està reservat per a centres especials de treball o empreses d’inserció.

Pel que fa al contracte de manteniment, conservació, millora i gestió sostenible dels edificis municipals es planteja un pressupost màxim de licitació de 10.638.399,09 € (IVA inclós), també per al període entre desembre de 2023 i l’any 2027. Es distribueix en tres lots: Lot 1 corresponent als serveis de manteniment general, amb un import total de 9.297.379,37 €; Lot 2 amb el manteniment dels elements de seguretat, per 659.686,94 €; i el Lot 3, amb el manteniment dels aparells elevadors, per 681.333,08 €.

Centre d’Innovació Digital Agroalimentari i Forestal de Catalunya

Durant la comissió també s’ha donat compte del conveni per a la participació del Parc Agrobiotech en les actuacions per a la creació i posada en marxa del Centre d’Innovació Digital Agroalimentari i Forestal de Catalunya (CIDAF CAT) i del Centre de Serveis per al Desenvolupament Efectiu de la Bioeconomia Circular a Catalunya (BIOHUB CAT), en el que participen del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida i el Consorci del Parc.

Aprovació de l’operació de refinançament de les quotes del Parc AgroBioTech

Atès que ahir es va tenir constància de l’atorgament de la moratòria del deute del Parc, avui s’ha informat per urgència de l’aprovació de l’operació de refinançament de les quotes del parc i l’assumpció de forma expressa davant el Ministeri de la responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida en cas d’impagament.