Comissió informativa de Bon Govern, d'aquest divendres 21 de juny..

La Paeria i l’Agència Tributària de Catalunya renovaran la col·laboració per a una gestió pública més eficient i eficaç

La Comissió Informativa de Bon Govern ha tirat endavant amb aquest conveni, que se signarà un cop l’expedient s’hagi aprovat al pròxim Ple municipal

La Comissió Informativa de Bon Govern ha tirat endavant amb aquest conveni, que se signarà un cop l’expedient s’hagi aprovat al pròxim Ple municipal

L’Ajuntament de Lleida i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) continuaran treballant conjuntament per a una gestió pública més eficient i eficaç. Un cop s’hagi aprovat l’expedient al proper Ple municipal, ambdues administracions renovaran el conveni de col·laboració en matèria tributària, en què s’estableixen diverses línies de cooperació. L’acord té una durada de quatre anys i determina que l’objectiu és facilitar l'ús conjunt de mitjans i serveis públics i millorar la qualitat dels diversos serveis tributaris que es presten a la ciutadania, així com incrementar l’efectivitat de la gestió pública en l'aplicació dels tributs.

El conveni previst inclou la col·laboració en diversos àmbits d'actuació:

- La finestreta única tributària (FUT), a través d’una xarxa d’oficines d’atenció i assistència al públic de l’ATC, per incrementar la simplificació dels procediments administratius i la proximitat territorial amb les persones usuàries.
- La recaptació en període executiu d'ingressos tributaris i d'altres ingressos de dret públic. L'ATC assumeix les actuacions de gestió recaptatòria en via executiva en relació amb els ingressos de dret públic derivats de tributs locals, així com els drets de naturalesa no tributària i altres drets de naturalesa pública.
- L’alienació de béns embargats mitjançant subhasta. L'ATC s’encarrega, per voluntat de l'entitat local, de les competències en matèria de recaptació de la darrera fase del procediment de constrenyiment consistent en l'alienació dels béns i drets embargats mitjançant subhasta.
- L'intercanvi de dades amb transcendència tributària, en el marc del control i la reducció del frau fiscal, dels incompliments tributaris i la morositat fiscal.
- La formació al personal corresponent per capacitar-lo en coneixements tributaris i en l’aplicació dels tributs, perquè puguin adaptar-se també als canvis normatius i organitzatius i atendre les demandes que es generin per part de la ciutadania en aquest àmbit.

Aquest ha estat un dels expedients que s’han aprovat a la Comissió Informativa de Bon Govern d’avui divendres. Entre altres qüestions que s’han tractat a la comissió, hi ha l’acord entre la Universitat de Lleida (UdL) i la Paeria per determinar la seva participació en el deute del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentària (PCiTAL), que ha tirat endavant perquè se sotmeti a votació al Ple de la setmana que ve.

El document, que també s’ha aprovat el Consell de Govern de la UdL i haurà de passar pel seu Consell Social, explica la transferència extraordinària de 7 milions d’euros que ha rebut la UdL de la Conselleria de Recerca i Universitats, que es destinarà a reduir el deute del Consorci del Parc i la responsabilitat de la universitat en el deute públic del Parc. Davant d’aquesta circumstància, l’acord estableix que les aportacions externes futures que es facin al Parc per amortitzar el deute fundacional seran aportacions que comptabilitzaran a favor de l’Ajuntament, fins a un import de 7 M€, que serviran per amortitzar anticipadament deutes que la Paeria avala al 100%. L’acord també reflecteix que la UdL reconeix i assumeix el 30% de la responsabilitat del préstec de la Paeria amb l’Institut Català de Finances (ICF), que deriva d’un refinançament del Plan Avanza del Consorci del Parc.