Accessibilitat dels continguts web

AQUESTA INFORMACIÓ FA ÚNICAMENT REFERÈNCIA A L'ACCESSIBILITAT DELS CONTINGUTS WEB. L’Ajuntament de Lleida està plenament compromès amb la creació de webs i continguts digitals que siguin accessibles al màxim nombre possible d'usuaris i usuàries. Una persona amb algun tipus de discapacitat o amb alguna circumstància especial ha de poder accedir-hi amb èxit.

Declaració d'accessibilitat:

L’Ajuntament de Lleida s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).
La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web corporatiu https://www.paeria.cat de l’Ajuntament de Lleida 

Situació de compliment:

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible:

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
  • Poden existir diversos errors d’edició en alguna pàgina web en continguts HTML.
  • Hi ha contingut multimèdia que encara no té alternativa textual.
  • Hi ha documents en PDF que encara no són accessibles.
 • Càrrega desproporcionada: No aplica.
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la totalitat els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat:

La present declaració va ser preparada el 31/10/2020.

Aquest web segueix recomanacions adoptades pel Consorci World Wide Web - W3C, impulsades a través de la Iniciativa d'Accessibilitat al Web (Web Accessibility Iniciative - WAI), per tal de facilitar l'accés universal i eliminar les barreres que impedeixen el dret a qualsevol persona a accedir a la informació i la comunicació.

Darrera revisió de la declaració: 30/11/2021

Comunicació i dades de contacte

Dades de contacte:

Suport a l'usuari amb qualsevol tipus de problema relacionat amb el web, mitjançant:

Ajudi'ns a fer el nostre web accessible, agrairem els seus suggeriments i comentaris sobre l'accessibilitat, ho pot fer a través de la Bústia ciutadana.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes:

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “informar d’un problema d’accessibilitat als continguts digitals” faci clic aquí i empleni el tràmit.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions rebudes seran traslladades a la Unitat Responsable d'Accessibilitat Web de l'Ajuntament de Lleida.

Si un cop feta una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per:

 • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • Instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta