Atribucions, funcions i competències

L’òrgan de màxima representació política de la ciutat té un ampli ventall de funcions que et detallem en aquest apartat.

Al Ple municipal –integrat per tots els edils i presidit per l’alcalde- li correspon el control i la fiscalització dels òrgans de govern; l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal, de les ordenances, del pressupost, de la forma de gestió dels serveis així com del planejament urbanístic del municipi.

També és de la seva competència l’aprovació de la plantilla de personal, d’obres i serveis així com la determinació dels recursos propis de caràcter tributari. Entre les seves funcions figura, a més, l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de l’administració en matèries de competència plenària.  

Una altra atribució són els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme; la creació d’òrgans desconcentrats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.