Avís legal

L'accés i ús d'aquest lloc web implica la lectura i acceptació per part de l'usuari/ària de manera expressa, plena i sense reserves dels termes detallats en el present avís legal.

Actualització: 24/07/2020

La titularitat del present Portal d’Internet, corresponent als dominis https://www.paeria.cat/, https://www.paeria.es/ i tots els dominis d’altres entitats vinculades (en endavant, els dominis del Portal), és de l’Ajuntament de Lleida, Pl. Paeria, núm. 1, 25007 Lleida, CIF P2515100B (en endavant, l’Ajuntament).

1. Objecte, àmbit d’aplicació i finalitat

1.1. Objecte. A través del present avís, l'Ajuntament informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l'accés, la navegació i l’ús del Portal d'Internet de l’Ajuntament, de conformitat amb l’establert a l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant, LRJSP). Per això, es recomana que abans d'iniciar la navegació, llegiu atentament el present ‘Avís Legal’.

1.2. Àmbit d’aplicació. El concepte Portal d’Internet (en endavant, el Portal) inclou el conjunt de pàgines web agrupades en un domini d’Internet que permet l’accés online a la informació publicada i, en el seu cas, a la Seu Electrònica corresponent. En aquest sentit, es consideren inclosos tots els subdominis, microsites o aplicacions mòbils que es trobin sota el domini del Portal, així com els diferents serveis o continguts que es puguin obtenir a través de la utilització del mateix, sense perjudici del que s’estableix a la Condició 4.4.
L’accés i la utilització d’aquest Portal estan subjectes a les presents condicions, sense perjudici de que l’accés a algun dels serveis o continguts puguin precisar l’acceptació de condicions particulars complementàries en funció de la intensitat d’ús, en especial, la Seu Electrònica.
La Seu Electrònica de l'Ajuntament, situada a l’adreça https://seu.paeria.cat/ (en endavant, la Seu Electrònica), permet l’accés electrònic dels ciutadans a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l’Ajuntament.
La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l'accés a algunes àrees i serveis de la Seu Electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d'autenticació que queden establertes en la informació específica corresponent a cada servei en particular.
La Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que precisin l'accés electrònic a través d'Internet dels ciutadans als serveis públics de l’Ajuntament de manera segura, eficaç i amb l'accessibilitat i qualitat requerides.

1.3. Finalitat. La finalitat del Portal és avançar cap a una administració oberta i electrònica, en el sentit de subministrar informació sobre els diferents serveis que es donen als ciutadans, facilitar l’accés de qualsevol persona interessada en la informació sobre la ciutat, difondre les activitats i serveis oferts, així com fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania dins de l’àmbit de les seves competències.

2. Caràcter de la informació publicada en el Portal

2.1. Informació publicada en general. Les informacions ofertes a través del Portal tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets.
L’Ajuntament no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.
La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els hi siguin aplicables.
Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l'única legalment vàlida.

2.2. Actualització periòdica del Portal. L’Ajuntament procura que la informació del Portal sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, l’Ajuntament no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

2.3. Dret de variació del contingut del Portal i de les presents condicions. La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntament, sense necessitat d'avís previ, tant respecte del seu contingut com del seu disseny i presentació. Aquesta potestat de variació del contingut web també inclou la possibilitat de realitzar canvis en les presents Condicions i Termes Generals d'Ús, així com en les Condicions Particulars que s'establissin.

2.4. Informació publicada a la Seu Electrònica. Sense perjudici del que disposa amb caràcter general la condició 2.2, d’acord amb l’establert a l’article 38.2 de la LRJSP, l’Ajuntament es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als que pugui accedir-se a través de la Seu Electrònica.

2.5. Informació publicada al Portal de Transparència. Mitjançant la informació publicada en el Portal de Transparència (http://www.paeria.cat/transparencia/), l’Ajuntament atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa
establert a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

3. Condicions i termes generals d'ús del Portal
L’accés i utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta l’acceptació plena i sense reserves de les presents Condicions i Termes Generals d'Ús i de les Condicions Particulars, que si escau regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de l'Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des dels dominis del Portal, de les quals no respon l’Ajuntament.
Tant l’accés com l’ús de la informació continguda en el Portal són d’exclusiva responsabilitat de l’Usuari. En tot cas, l'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que l’Ajuntament ofereix a través del Portal i, amb caràcter
enunciatiu però no limitatiu:
(i) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.
(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.
En conseqüència, l'Usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'Ajuntament o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests.
(v)No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Ajuntament o qualssevol tercers.
(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.
(vii) No utilitzar els serveis oferts en el Portal amb l'objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.
(viii)No realitzar “framing” o utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que pugui alterar el disseny, configuració original o els continguts del Portalsota la seva titularitat.
En cas de contravenir les condicions anteriors, l’Ajuntament es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l'accés i ús del Portal i, si escau, per a retirar els continguts, presumpta o
declaradament il·legals, ja ho realitzi al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d'autoritat competent.
Així mateix, per tal de prevenir l’ús abusiu o robotitzat del Portal, l’Ajuntament es reserva el dret a realitzar canvis tècnics en tots els llocs web dels que és titular sense avís previ, amb la finalitat de preservar la disponibilitat del mateix.

4. Responsabilitat.

4.1. Responsabilitat de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en que pugui incórrer o dels danys que pugui causar a tercer per la utilització indeguda i/o il·legítima d’aquest Portal i de la informació continguda en el mateix.

4.2. No responsabilitat de l’Ajuntament per l’ús de la informació. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:
(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l’Ajuntament, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.
(ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.
(iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a l’Ajuntament.
(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a l'Ajuntament, degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.
(v) El Portal pot contenir enllaços a les seus electròniques d'altres Administracions públiques o a pàgines web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són de la seva titularitat i, per tant, l’Ajuntament no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguin derivar-se de l'accés o ús d'aquestes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s'abandona o no el Portall’. En tot cas, en sortir dels dominis del Portal, la informació o els serveis als quals s'accedeixi queden fora de l'àmbit de responsabilitat del titular del Portal.

4.3. Vincles o enllaços.
L’Ajuntament no es fa responsable de la situació legal dels altres llocs web de tercers des d’on que es pugui accedir al Portal. En la mateixa línia, tampoc respon per la legalitat de altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest Portal.

4.4. Xarxes Socials.
L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, Canal de Youtube, Flickr, etc. és proporcionar una major visibilitat i difusió a les activitats municipals que desenvolupa l’Ajuntamenti els seus ens dependents. En els serveis que es donen mitjançant aquestes plataformes digitals o qualsevol altra similar, l’Ajuntamentno recull ni fa cap tractament de dades de caràcter personal. Aquestes dades resten emmagatzemades en els servidors de les respectives plataformes i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat.
Les Xarxes Socials són un innovador i important mètode per a que els ciutadans puguin expressar la seva opinió i compartir-la.
El seu us per part de l'Ajuntament permet una millor comunicació amb els ciutadans, ajuden a millorar la presa de decisions i demostren el seu compromís per a ser més transparent i per a una gestió més eficient. L'ús de les Xarxes Socials de l'Ajuntament, però, ha de ser respectuós amb les persones i amb les opinions d'altres usuaris i ha de respectar les lleis, normatives vigents i llibertats fonamentals. Així mateix s'ha de tenir especial cura amb el respecte i protecció delsmenors, persones desvalgudes, minories, tendències i creences.
L'accés a les Xarxes Socials de l'Ajuntament, així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions d'ús dels Portal.
L'Ajuntament es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleix aquestes condicions per tal de prevenir activitats i conductes incorrectes.
Tots els ciutadansi usuaris de la Xarxa poden fer ús dels entorns participatius, serveis i xarxes socials que l'Ajuntamentposa a la seva disposició.
Els comentaris dels usuaris són lliures, personals i no atribuïbles a l'Ajuntament. Els usuaris, però, hauran de ser respectuosos amb les persones i amb les opinions d'altres usuaris i han de respectar les lleis, normatives vigents i llibertats fonamentals.
No es podran publicar comentaris que atemptin contra la protecció del menors o que suposin discriminació o desqualificació.
Els usuaris haurien de ser respectuosos amb els usos habituals de la xarxa, intentant ser concisos, no generar spam, no ser invasius, no repetir missatges i no utilitzar els espais per a altres finalitats que les previstes o consensuades pel conjunt d'usuaris.
No s'utilitzaran aquests espais públics per a fer publicitat interessada o particular.
No es farà censura prèvia de cap aportació que l'usuari pugui fer en aquests espais participatius de l'Ajuntament en les Xarxes Socials. Però, en el cas que aquesta aportació no compleixi les condicions descrites en aquest document, l'Ajuntamentpodrà procedir a eliminar-la.
L'Ajuntament no es fa responsable de l'exactitud i actualització de la informació que provingui d'altres persones físiques o jurídiques que aparegui en aquests espais. Tampoc no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda.

5. Propietat intel·lectual i industrial.
Tant el disseny del Portal de l’Ajuntament i dels portals web de la seva titularitat, com els codis font, els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a l’Ajuntament de Lleida o entitats col·laboradores i estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial de conformitat amb la normativa aplicable a aquests àmbits jurídics. De la mateixa manera estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres continguts inclosos al servidor de l’Ajuntament.
El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida, sense perjudici de que existeixi autorització expressa per part de l’Ajuntament. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest Portal atorgada a l’usuari es limita a la descàrrega per part del mateix del mencionat contingut i l’ús privat del mateix, sempre que es respecti la seva integritat.
De conformitat amb l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació delsector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no sigui alterat.(b) Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació (c) Que se citi la font i (d) Que s'esmenti la data de l'última actualització.

6. Llengua del procediment.
D'acord amb l’article 6 del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, “els impresos s’han d’oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana.”

7. Seguretat.
L’Ajuntament adverteix als usuaris que, en algunes ocasions, es produeixen intents de phising, suplantant la identitat de l’Ajuntament.
En cas de dubte sobre l’autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d’Internet que afirmi ser propietat de l’Ajuntament, contacteu amb el Servei d’assessorament a l’usuari a l’adreça serveisdigitals@paeria.cat, per verificar la seva autenticitat.
En quant a l’ús del certificat digital, aquest és de caràcter estrictament personal. La persona usuària s'obliga a conservar el certificat digital i la clau d'accés, i a no facilitarlos a terceres persones. En cas d'incompliment d'aquests compromisos, l'usuari
assumirà les possibles responsabilitats que se'n derivin.
Serà obligació de la persona usuària la comunicació immediata d'aquelles situacions o fets que puguin afectar la confidencialitat i la seguretat, com ara la pèrdua o robatori de les claus d'identificació i autenticació.
L'usuari autoritza a l'Ajuntament a no executar les ordres o sol·licituds quan tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les emet.

8. Política de privacitat
L’Ajuntament està compromès amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. La informació sobre el tractament de dades personals es pot trobar detallada en la Política de Privacitat d’aquest Portal:
https://www.paeria.cat/ca/centre-de-privacitat

9. Política de cookies
Pot consultar la informació sobre les cookies utilitzades en aquest Portal en la Política de Cookies: https://www.paeria.cat/ca/centre-de-privacitat
Pot ser que s’indiquin polítiques de cookies més concretes en cadascun dels llocs web que formen el Portal, en els enllaços que figuren a la part inferior de cadascun d’ells.

10. Declaració d’accessibilitat
La Declaració d’Accessibilitat d’aquest Portal pot ser consultada en el següent enllaç: https://www.paeria.cat/ca/centre-de-privacitat

11. Jurisdicció competent
Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l’existència, l’accés o la utilització d’aquestes condicions generals s’han de substantivar davant la jurisdicció dels jutjats i tribunals estatals competents en cada cas.