Videovigilància d'edificis i instal·lacions municipals

Les imatges captades pel sistema de videovigilància seran tractades per l'Ajuntament de Lleida per a la gestió i control d'accessos, control de les seves instal·lacions, seguretat de les seves dependències, edificis i recintes, així com la dels treballadors i altres persones.

La licitud del tractament es basa en l'article 6.1.e) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD): El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament en relació amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; art. 22 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana; art. 225.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i normativa específica de protecció de dades respecte al control d’accés als edificis.

Les dades no es comunicaran a tercers. Només es podran comunicar quan així ho estableixi l'ordenament jurídic. En concret, a títol exemplificatiu, les dades es podran comunicar a les Forces i Cossos de Seguretat, als Jutjats i Tribunals. No es preveuen transferències internacionals de dades.

Les dades seran suprimides en el termini màxim d'un mes des de la seva captació, excepte quan s'haguessin de conservar per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. En aquest cas, les imatges es bloquejaran i es posaran a disposició de l'autoritat competent.

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant una sol·licitud genèrica a l'Ajuntament de Lleida, amb certificat digital o idCAT mòbil, a través de l'enllaç https://tramits.paeria.cat, indicant-hi l'assumpte “Exercici de drets de protecció de dades”, o de forma presencial, al Registre General de l'Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, Rambla Ferran 32, baixos, 25007 Lleida.

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. No obstant això, podeu adreçar-vos prèviament al delegat de protecció de dades (dpd@paeria.cat), qui us ajudarà a resoldre el cas.

Casos particulars

Videovigilància del Mercat Central de Fruites i Verdures

L'Ajuntament de Lleida tractarà les imatges captades pel sistema de videovigilància del Mercat Central de Fruites i Verdures per tal de garantir la correcta aplicació de la normativa de funcionament del Mercat, especialment el control d'accés de vehicles, el compliment de l'horari comercial i la gestió dels residus, les deficiències de l'enllumenat i els contenidors, la neteja i ocupació dels molls de càrrega; el registre de les incidències; el control de les prohibicions de circulació i estacionament així com la comprovació de que no es deixen materials o residus no vinculats amb l’activitat comercial en llocs no autoritzats.