Calendari fiscal

Període de cobrament dels tributs i preus públics de caràcter periòdic

Calendari Fiscal amb les dates de les obligacions fiscals.

L'Ajuntament podrà incloure o aprovar nous padrons al calendari fiscal i modificar-ne els terminis de pagament mitjançant decret d'Alcaldia.

Calendari Fiscal 2023
Concepte Període Data de càrrec de les domiciliacions
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Taxa per a la recollida d’escombraries
 • Taxa residus locals tancats
 • Preu públic per la recollida i gestió de residus comercials
1/3/2023 a 19/5/2023 3/04/2023
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
1/3/2023 a 19/5/2023 6/3/2023 primer càrrec
5/6/2023 segon càrrec
7/8/2023 tercer càrrec
5/10/2023 quart càrrec
 • Taxa ocupació via pública. Caixers automàtics
 • Taxa dels horts de Rufea
5/5/2023 a 20/07/2023 1/6/2023
 • Taxa per ocupació de la via pública. Taules i cadires, carpes, veles i para-sols
8/9/2023 a 20/11/2023 2/10/2023 primer càrrec
2/11/2023 segon càrrec
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Taxa per guals
 • Impost sobre béns immobles de característiques especials
8/9/2023 a 20/11/2023 16/10/2023