Calendari fiscal

Període de cobrament dels tributs i preus públics de caràcter periòdic

Calendari Fiscal amb les dates de les obligacions fiscals.

L'Ajuntament podrà incloure o aprovar nous padrons al calendari fiscal i modificar-ne els terminis de pagament mitjançant decret d'Alcaldia.

Calendari Fiscal 2024
Concepte Període Data de càrrec de les domiciliacions
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Taxa per a la recollida d’escombraries
 • Taxa residus locals tancats
 • Preu públic per la recollida i gestió de residus comercials
1/3/2024 a 20/5/2024 2/04/2024
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
1/3/2024 a 20/5/2024

Pagament a terminis:

5/3/2024 primer càrrec
6/5/2024 segon càrrec
5/7/2024 tercer càrrec
5/10/2024 quart càrrec

Pagament únic: 5/3/2024

 • Taxa ocupació via pública. Caixers automàtics
 • Taxa dels horts de Rufea
6/5/2024 a 19/07/2024 3/6/2024
 • Taxa per ocupació de la via pública. Taules i cadires, carpes, veles i para-sols
9/9/2024 a 20/11/2024

Pagament a terminis:

1/10/2024 primer càrrec
4/11/2024 segon càrrec

Pagament únic: 1/10/2024

 • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Taxa per guals
 • Impost sobre béns immobles de característiques especials
9/9/2024 a 20/11/2024 15/10/2024