La Paeria - Ajuntament de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida

Comissions

 

Comissions informatives

L'Ajuntament de Lleida tindrà set comissions informatives de caràcter permanent:

Comissió Informativa per les polítiques de Gestió del govern obert, economia i participació.

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes relatius a l'organització i el règim intern i de gestió de recursos humans, a la planificació, coordinació i gestió de polítiques municipals en matèria d'economia i la Hisenda municipal, els pressupostos participatius, la transparència, l'administració oberta, l’smartcity, la participació ciutadana i la lluita contra la corrupció.

Quan es tractin qüestions relacionades amb el règim interior, podran assistir-hi un representant de la Junta de Personal i un altre del Comitè d'Empresa.

Aquesta comissió es constituirà també com a Comissió Especial de Comptes, la qual es regirà per les mateixes normes i amb caràcter general es constituirà, quan sigui procedent, coincidint amb la Comissió ordinària.

Comissió Informativa per les polítiques de gestió de la seguretat i civisme

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes relatius a la planificació, coordinació i gestió de polítiques municipals en matèria de seguretat ciutadana, la prevenció, protecció civil, i les polítiques de civisme.

Comissió Informativa de polítiques de la gestió urbanística i mobilitat

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes de planificació, coordinació i gestió de l'hàbitat urbà i rural, vies públiques, infraestructures bàsiques i accessos, el disseny del model de ciutat, així com les polítiques de vialitat i mobilitat.

Comissió Informativa de polítiques de la gestió i promoció de l'habitatge i transició ecològica

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes de planificació, coordinació i gestió de l'habitatge públic i social, la promoció del medi ambient, la sostenibilitat, la transició ecològica i el benestar animal.

Comissió Informativa de les Polítiques de gestió cultural i de joventut

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes relatius a la planificació, coordinació i gestió de polítiques municipals en matèria de polítiques a favor la cultura i la creativitat, la difusió del patrimoni cultural i de promoció de la cultura popular, les festes de la ciutat i la cultura musical, així com les polítiques de joventut.

Comissió Informativa de les Polítiques de gestió dels drets de les persones i relació amb la comunitat

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes relatius a la planificació, coordinació i gestió de polítiques municipals en matèria dels drets de les persones, serveis socials i lluita contra la pobresa energètica, polítiques educatives, la igualtat, les polítiques transversals en favor dels drets de les dones, els feminismes i la inclusió del col·lectiu LGTBI, de les persones amb discapacitat i de les persones migrades, infància i gent gran, cooperació, les polítiques de promoció de la salut, la salut pública, l'activitat física i l'esport, i els drets civils i polítics.

Comissió Informativa de polítiques de gestió de la promoció de la ciutat

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes de planificació, coordinació, gestió, promoció i projecció exterior de la ciutat, el turisme, la promoció econòmica, el foment de l'ocupació, el comerç i l'emprenedoria i la responsabilitat social de la Paeria.

 

 

Comissions especials

Comissió Especial per a la Transparència

Aquesta Comissió serà Presidida de forma rotatòria, cada 6 mesos, per un regidor que no formi part del govern municipal, a proposta del Grup Municipal corresponent i seguint l'ordre de menor a major representativitat i cada 6 mesos. Arribat el cas, els membres amb dret a vot d'aquesta Comissió podran acordar la substitució del regidor que n'ostenti la Presidència. En aquest cas, la Presidència recauria en un regidor del següent Grup Municipal que pertoqués per rotació.

El Secretari General - o funcionari en qui delegui- actuarà de Secretari de la Comissió. La composició d'aquesta Comissió serà la mateixa que s'estableix per a les Comissions Ordinàries. Els acords es prendran per vot ponderat. Aquesta Comissió tindrà la tasca especifica d'analitzar, controlar i publicar els comptes municipals, de les empreses, organismes autònoms, consorcis o similars de vinculació municipal, amb especial atenció al deute i als serveis públics. També serà de la seva competència el control dels serveis de concessions i contractació i d'altres qüestions que es posin en coneixement dels membres de la mateixa.

La Comissió tindrà capacitat d'encomanar informes, sol·licitar compareixences, emetre conclusions i qualsevol altra acció que es consideri oportuna, per acord dels membres de la mateixa. La primera reunió d'aquesta Comissió s'haurà de realitzar com a màxim una setmana després de l'aprovació del Cartipàs. En aquesta s'haurà d'acordar el funcionament de la mateixa. La Comissió sempre es podrà convocar de forma extraordinària per petició d'un Grup Municipal.

En allò no contemplat en aquest punt, s'aplicaran les normes de funcionament de les Comissions Ordinàries.

Comissió Especial de Comptes

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'a juntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

Comissió Especial de l'1 d'Octubre

L'Alcalde, sotmetrà a l'aprovació per part de la Comissió, un/a President/a que haurà de ser membre la Comissió. El Secretari General - o funcionari/ària en qui delegui- actuarà de Secretari/a de la Comissió.

La composició en nombre de membres d'aquesta Comissió serà la mateixa que s'estableix per a les Comissions Ordinàries i els acords es prendran per vot ponderat. Els Grups Municipals designaran els membres de la Comissió i no es requerirà la condició d'electe per formar-ne part.

En la primera reunió d'aquesta Comissió s'haurà d'acordar el funcionament i el pla de treball de la mateixa. La Comissió sempre es podrà convocar de forma extraordinària per petició d'un Grup Municipal.

Atenent l'especialitat d'aquesta comissió es podrà acordar que les compareixences i les sessions siguin de caràcter públic.

Comissió Territorial de l'Horta

Per acord dels membres d'aquesta Comissió s'escollirà, un/a President/a que n'haurà de ser membre. El Secretari General - o funcionari/ària en qui delegui- actuarà de Secretari/a de la Comissió. La composició en nombre de membres d'aquesta Comissió serà la mateixa que s'estableix per a les Comissions Ordinàries i els acords es prendran per vot ponderat. Els Grups Municipals designaran els membres de la Comissió i no es requerirà la condició d'electe per formar-ne part.

Aquesta Comissió s'haurà de convocar, necessàriament i amb caràcter previ, per tractar d'aquelles qüestions que afectin a l'Horta de Lleida i que hagin de ser tractades per Comissió Ordinària, Junta de Govern Local o Ple. La Comissió tindrà capacitat d'encomanar informes, sol·licitar compareixences, emetre conclusions i qualsevol altra acció que es consideri oportuna, per acord dels membres de la mateixa.

La primera reunió d'aquesta Comissió s'haurà de realitzar com a màxim una setmana després de l'aprovació del Cartipàs. En aquesta s'haurà d'acordar el funcionament de la mateixa. La Comissió sempre es podrà convocar de forma extraordinària per petició d'un Grup Municipal.

 

 

Composició de les comissions

Cada Comissió estarà integrada per 9 regidors/regidores - i els corresponents suplents- d'acord amb la composició següent: 2 per cadascun dels grups municipals majoritaris: ERC, PSC i JxCAT, i 1 per cadascun de la resta de grups, C's, PP, i Comú de Lleida. També hi assistiran aquelles persones que determina el Reglament de participació ciutadana.

L'adscripció dels diferents regidors i regidores es durà a terme pels diferents grups municipals en un termini màxim de tres dies a partir de l'aprovació d'aquest cartipàs.

 


Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Veure aquesta web en:
versió mòbil | versió clàssica

© Ajuntament de Lleida | Centre de Privacitat
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.