Cartipàs 2023-2027

El Cartipàs és el document marc del Govern municipal on s’estableixen l’organització de la Corporació, les responsabilitats dels càrrecs electes i eventuals així com l’estructuració de les comissions.

Aquí pots llegir el text del Cartipàs per al mandat 2023-2027 de l’Ajuntament de Lleida.

La seva primera part detalla l’estructura del ple i les normes de funcionament: grups municipals, tinents d’alcalde, Junta de Govern Local i el règim de les sessions.

En la segona part s’aborda l’organització municipal: les comissions informatives i especials, l’Alcaldia i les regidories d’actuació municipal, els consells de barri i el Consell de Ciutat.

El tercer apartat estableix el règim econòmic de la Corporació, grups polítics, eventuals i directius, membres d’altres òrgans municipals i de suport als grups. També, la composició dels consells d’empreses, dels organismes autònoms i d’altres ens municipals.

 • Junta de Govern Local

  És un òrgan col·legiat integrat pel paer en cap i un nombre d’edils no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al ple.

 • Àmbits

  L'acció de govern s'estructura en 5 àmbits.

 • Comissions

  L'acció de govern donarà compte a 5 Comissions Informatives de caràcter permanent, 2 comissions especials i Altres Comissions Participatives.

 • Règim econòmic

  En aquest apartat pots consultar el règim econòmic relatiu al Cartipàs de l’Ajuntament de Lleida.

 • Gabinet d'Alcaldia

  La missió del Gabinet és garantir el suport a l’Alcaldia en l’exercici de les seves responsabilitats i el desenvolupament de les activitats que li corresponen.

 • Personal directiu

  Són els responsables de la gestió dels equipaments que tinguin encomanats, especialment tindran la responsabilitat de promoure el pla d’actuació anual, vetllar pel seu compliment, optimitzar els recursos en coordinació amb la resta de departaments tècnics municipals.

 • Retribucions

  Corresponents als càrrecs electes, personal directiu, gabinet alcaldia, personal eventual dels grups municipals