Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple.

Correspon a la Junta de Govern Local:

    a) L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
    b) Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.