El govern

La Paeria es regeix per un govern que encapçala el paer en cap juntament amb el seu equip de regidores i regidors. Al Cartipàs municipal de cada mandat s’estableixen les diferents responsabilitats i l’organigrama que et detallem en aquesta secció.

Des del juny de 2019, l’alcalde de la ciutat de Lleida és Miquel Pueyo i París. Ell lidera el Govern municipal integrat pels grups polítics d’ERC-AM i de JXCAT Lleida, amb un total de dotze regidores i regidors.

Els principals òrgans que dirigeixen el Govern i l’administració del municipi són l’alcalde, el Ple Municipal, la Junta de Govern Local, els i les tinents d’alcalde així com els i les edils delegats i delegades.

El Cartipàs és el conjunt de decrets i resolucions que, a l’inici del mandat, fixen mesures organitzatives i determinen l’estructuració i funcionament de la Corporació Municipal.

  • Cartipàs 2019-2023

    El Cartipàs és el document marc del Govern municipal on s’estableixen l’organització de la Corporació, les responsabilitats dels càrrecs electes i eventuals així com l’estructuració de les comissions.

  • Organigrama

    Coneix l’estructura i els detalls del funcionament del Govern Municipal que es deriva del Cartipàs.

  • Junta de Govern Local

    És un òrgan col·legiat integrat pel paer en cap i un nombre d’edils no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al ple.