20/6/2017

De conformitat a les previsions de l'article 206 del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, cal fer constar que el redactat del text d'aquests acords no és definitiu fins que no s'aprovi l'acta per part del plenari de la Corporació.

L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter eminentment informatiu. De conformitat amb les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una certificació administrativa expedida per la Secretaria de la corporació o funcionari autoritzat a tal efecte.