Informació econòmica

En aquest apartat t’oferim les principals dades econòmiques de la institució, amb els pressupostos i comptes anuals, liquidacions, l’execució trimestral del pressupost i els indicadors econòmics.

Com s’estructura el pressupost de l’Ajuntament de Lleida i dels seus òrgans dependents? A què es dediquen els recursos municipals? Quin és l’estat d’execució del pressupost? Aquí t’expliquem al detall la gestió financera de la Paeria, dels comptes vigents i d’exercicis anteriors.

Pressupostos

Aquí pots consultar els pressupostos de l’Ajuntament de Lleida i dels seus organismes autònoms aprovats els darrers anys. També, les ordenances fiscals que regulen las taxes i preus públics.

Execució trimestral del pressupost

En aquest espai trobaràs la informació sobre els estats trimestrals d'execució dels pressupostos de l'ens, tant de l’any en curs com dels exercicis anteriors.

Comptes anuals

El Compte General és un document de balanç i de síntesi anual de les finances municipals.

Liquidacions

La liquidació és el document que s’ha de realitzar quan acaba l’exercici pressupostari. Especifica com s’han executat els pressupostos de despeses i ingressos i informa del resultat obtingut.

Indicadors econòmics

Informació econòmica de l’Ajuntament de Lleida, els seus organismes autònoms, consorcis, empreses i fundacions adscrites. Inclou els pressupostos, comptes anuals, liquidacions i execucions parcials.