Informació relativa als grups municipals

Assignacions als grups polítics, informació de control financer i documentació aportada per cadascun dels grups municipals.

  • Informació de control financer

    L’art. 69 de les Basses d’execució del Pressupost Municipal 2023, aprovades del Ple de data 25 de novembre de 2022, no preveuen la fiscalització formal i estableixen que:  “Les aportacions periòdiques als grups municipals per al manteniment de les seves despeses, es justificaran mitjançant un certificat emès pel portaveu del grup en què es faci constar que les quantitats concedides s’han aplicat a les despeses pròpies del grup municipal.” A continuació es publiquen els certificats presentats per cadascun dels grups municipals: