Liquidacions

La liquidació és el document que s’ha de realitzar quan acaba l’exercici pressupostari. Especifica com s’han executat els pressupostos de despeses i ingressos i informa del resultat obtingut.

El pressupost d’una entitat local passa per les següents fases: aprovació, execució, verificació i liquidació.

L’Estat de liquidació recull informació sobre el pressupost que va aprovar el Ple de l’Entitat local i com s’ha executat. Per tant, és el document que serveix perquè el Ple i qualsevol persona interessada, conegui la gestió dels ingressos i de les despeses que s’ha realitzat. 

Els ens locals han de confeccionar la liquidació del pressupost abans de l’1 de març de l’exercici següent.