Què és?

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és l'instrument que ha aprovat el Govern d'Espanya per al desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU en el marc del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), establert a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, la finalitat del qual és recolzar la inversió i les reformes en els Estats Membres per aconseguir una recuperació sostenible i resilient, al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la UE.

A aquest efecte de desenvolupar les iniciatives plantejades en el PRTR, s'ha aprovat l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'article 6 de dita Ordre estableix l'obligació de què tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR disposi d'un «Pla de mesures antifrau» amb la finalitat de garantir i declarar que els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Per Decret d’Alcaldia DEC-11020-2021 de 7 de desembre de 2021 es va aprovar la creació de la Comissió del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Lleida, amb la finalitat de procedir a la realització de l'avaluació inicial del risc, impacte i probabilitat de risc de frau en els processos de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com a l’elaboració de la proposta de Pla de Mesures Antifrau.

La Comissió ha realitzat l’autoavaluació inicial i ha confeccionat una proposta de Pla de Mesures Antifrau, incorporant suggeriments de la Sindicatura de Greuges de l’Ajuntament. En reunió de 31 de gener de 2021 ha aprovat la proposta de Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Lleida.

Logos Next Generation