Què és?

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és l'instrument que ha aprovat el Govern d'Espanya per al desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU en el marc del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), establert a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, la finalitat del qual és recolzar la inversió i les reformes en els Estats Membres per aconseguir una recuperació sostenible i resilient, al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la UE.

A aquest efecte de desenvolupar les iniciatives plantejades en el PRTR, s'ha aprovat l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'article 6 de dita Ordre estableix l'obligació de què tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR disposi d'un «Pla de mesures antifrau» amb la finalitat de garantir i declarar que els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

El primer Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Lleida va ser aprovat per decret DEC-00972-2022 del 01/02/2022.

Desprès de dos anys de vigència s’ha aprovat el segon Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Lleida per decret DEC-01369-2024 de 15/02/2024, que:

  • Adapta el PMA a la nova normativa apareguda (Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener i Llei 2/2023 de 20 de febrer)(eina Minerva).
  • Inclou les circulars i protocols emesos en desenvolupament del primer PMA (circulars sobre les DACI i procediment de gestió dels conflictes d’interès)
  • Adapta la composició de la Comissió de seguiment del PMA a la nova estructura del cartipàs vigent.

Logos Next Generation