Retiment de comptes

L'Ajuntament de Lleida incrementa el seu compromís de transparència en matèria d'actuacions municipals, anant més enllà de l'obligat compliment en publicitat activa de la informació que posa a disposició dels ciutadans i les ciutadanes en el seu Portal de Transparència i en la web municipal, obrint un espai a la ciutadania on efectua el retiment de comptes de les accions dutes a terme durant el mandat 2015-2019.

El retiment de comptes és un exercici de qualitat democràtica i de millora de l'eficàcia de les polítiques públiques, en la mesura que suposa una tasca d'anàlisi constant de l'activitat desenvolupada durant aquest període.

En aquest espai podeu consultar, agrupat per regidories i departaments municipals, informació sobre l'acció de govern i el seu estat d'execució, amb indicació del pressupost destinat a cada objectiu, projecte o activitat. Aquest és un espai que permet un seguiment continuat de l'activitat.

Igualment teniu a la vostra disposició en la web municipal l'apartat on es publiquen els indicadors econòmics i tota la informació sobre el pressupost de l'Ajuntament de Lleida, on també s'efectua un exercici de retiment de comptes.