Política de privacitat

La present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l’Ajuntament efectua en aquest lloc web, Seu Electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites, aplicacions mòbils i en tots els dominis d’altres entitats vinculades.

Actualització: 24/07/2020

A l’Ajuntament de Lleida (en endavant, l’Ajuntament) estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.
En aquest sentit, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l’Ajuntament efectua en aquest lloc web, Seu Electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites, aplicacions mòbils i en tots els dominis d’altres entitats vinculades(en endavant, en el Portal).

1. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades personals?
El Responsable del tractament de les dades recollides en aquest lloc web és:
Ajuntament de Lleida
Pl. Paeria, núm. 1
25007 Lleida
P2515100B
Adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.cat

2. Per què tractem les vostres dades personals?
Les dades que ens faciliteu, així com qualsevol altres generades durant el desenvolupament de la vostra relació amb l’Ajuntament, les podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguin objecte de prestació i, en tot cas, per a mantenir el contacte i la comunicació amb vosaltresi gestionar la prestació dels serveis demanats o prestats per l’Ajuntament. Les dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Si escau, l’Ajuntament pot indicar finalitats més explícites i concretes en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de recollida de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.
Podeu consultar el Registre d’activitats de tractament en aquest enllaç:  https://www.paeria.cat/ca/centre-de-privacitat

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les vostres dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita que puguem tractar les vostres dades
personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les vostres dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el vostre consentiment, en uns altres el compliment d'una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per l'Ajuntament d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de Poders Públics, en uns altres la protecció d'interessos vitals i en uns altres l'execució d'un contracte.
L'aportació de les dades que us sol·licitem és obligatòria perquè són imprescindibles per a atendre la vostra petició o prestar els nostres serveis; si no ensles faciliteu, no podrem dur-la a terme o prestar-los.
Quan el tractament es basi en el consentiment, el mateix s'entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part vostra, que manifesta aquest consentiment.

5. Quant de temps conservem les vostres dades personals?
En general, les dades personals que ens faciliteu les conservarem per a mantenir un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient, mentre es mantingui la condició de persona interessada i aquesta no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, limitant el seu tractament, únicament per a algun d'aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a les que estiguem sotmesos o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb vosaltres. El termini de conservació de dades dependrà del que estableixi la normativa d’arxius i documentació; el podeu consultar, sense ànim d’exhaustivitat, al Registre d’Activitats de Tractament, a l’enllaç següent: https://www.paeria.cat/ca/centre-de-privacitat

6. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les vostres dades personals?
Les dades que ens proporcioneu les podrem comunicar a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de la persona cedent i la persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc. També podrem cedir les vostres dades en base al vostre consentiment.

7. Quins són els vostres drets en protecció de dades i com podeu exercir-los?
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com oposar-vos a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, en la forma prevista a la legislació vigent sobre la matèria. Podeu exercir aquests drets de dues maneres:

Electrònicament. Sol·licitud genèrica a través de l’enllaç: https://tramits.paeria.cat. En aquest cas, heu d’indicar com assumpte “Exercici de drets de protecció de dades”.

Presencialment. Amb un escrit adreçat al Registre General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Rambla Ferran 32, baixos, 25007 Lleida.
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. No obstant això, us podeu adreçar prèviament al delegat de protecció de dades identificat anteriorment, qui us ajudarà a resoldre el cas.