Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial

PortaHabitatge_BN.png
El Registre de Sol·licitants és un registre administratiu que té com a finalitat la millor prestació del servei d’interès general que constitueix la provisió d’habitatges amb protecció oficial a la població amb dificultats per accedir a un habitatge.

El Registre proporciona informació sobre les necessitats d’habitatge dels veïns de la ciutat i permet la transparència en la gestió dels habitatges amb protecció oficial.

El Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial de Lleida està vinculat al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial de Catalunya.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial al municipi de Lleida, en qualsevol dels seus règims i tipologies, és un requisit indispensable estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Lleida.

 

Marc legal:

Decret 106/2009 de 19 de maig pel qual es regula el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

Reglament del Registre de Sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial a Lleida. 

 

Requisits amb caràcter general:

 • Ser major d’edat o estar emancipat.
 • Tenir necessitat d’habitatge, bé per no disposar-ne o per no disposar-ne d’un d’adequat.
 • Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya.
 • Complir el límit d’ingressos establert a la normativa per accedir a un habitatge amb protecció oficial.
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Reglament.
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.

 

Els requisits exigits per a ser inscrits en el Registre s’han de complir en el moment de presentar la sol·licitud i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència. La inscripció en el Registre té una vigència d’un any.

 

Només els empadronats a Lleida es poden inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO) de Lleida.

 

Com puc inscriure’m al RSHPO de Lleida?

Presencialment amb cita prèvia:  Sol·licitar cita prèvia.

Telemàticament:Es pot iniciar el tràmit de la sol·licitud al següent enllaç: Sol·licitud inscripcióPer finalitzar el tràmit telemàtic, s’ha de realitzar presencialment demanant cita prèvia a  Sol·licitar cita prèvia.

Per més informació trucar al 973 930 348 de 8h. a 20h. o al 973 700 606 de 9h. a 14h.

Documentació que cal aportar (original i còpia) presencialment:

 •  Sol·licitud d’imprès omplerta.
 • DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o de parella estable.
 • Certificat d’empadronament, amb la indicació de la data d’alta.
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència: declaració de la renda o vida laboral actualitzada.(tel. 901 502 050), certificats d’ingressos ( Ajuts o pensions) de tot el grup de convivència.
 • Contracte de Lloguer actual, si s’escau. 

La resta de documentació addicional que cal lliurar, depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar (sentència separació o divorci i custodia, targeta discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa, etc.).

Enllaç RSHPO.