Definició

El Pacte social per a la ciutadania és un instrument que estableix el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i els sindicats més representatius de la ciutat de Lleida: Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT).

El seu objectiu és implementar diferents mesures i compromisos que donin resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Lleida i que fruit de la interlocució sindical de la ciutat es recullen des dels diferents sectors. La voluntat d’ambdues parts és aconseguir una Lleida més connectada, més justa, més compromesa i més cohesionada. Una ciutat compacta que vetlli per prevenir les desigualtats i intervenir com a motor de transformació social.

El Pacte, que inclou els compromisos dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030, s’alinea als 4 ODS estratègics de legislatura i vol ser un espai d’aliança i de la col·laboració dels sindicats en la promoció i defensa dels interessos dels treballadors i treballadores i dels ciutadans i ciutadanes de Lleida, així com d’aquells col·lectius que tenen unes majors dificultats d’inclusió social. A més, s’incorpora específicament l’objectiu 5: la igualtat de gènere, integrant la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques i assignant accions i projectes concrets a assolir.

ODS5 Igualtat de gènere

Es tracta d’erradicar la violència i la discriminació contra les dones, així com d’assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida. Això vol dir acabar amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual.

Aquest ODS també ens impulsa a treballar per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral i a combatre la discriminació salarial, així com promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Cal treballar pel reconeixement i el repartiment de les cures i del treball a l’esfera familiar. Finalment, també s’ha de vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats en el lideratge de la vida pública.

ODS Resolució de les Desigualtats

Aquest ODS ens commina a no deixar ningú enrere, principi transversal en tota l’Agenda 2030.

La reducció de les desigualtats exigeix un canvi transformador. Cal redoblar els esforços per erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir més en salut, educació, protecció social i ocupació decent, especialment a favor de la gent jove, les persones migrants i altres col·lectius vulnerables.

Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, llengua, origen o orientació sexual.

ODS Ciutats i Comunitats Sostenibles

Es tracta de situar les ciutats al centre del desenvolupament sostenible en un món cada vegada més urbanitzat.

Les ciutats han d’esdevenir capdavanteres en la generació de sistemes humans perdurables i de qualitat i han de garantir la seguretat i els mínims d’una vida digna per a tota la ciutadania: un habitatge en condicions assequibles, els serveis bàsics, l’educació i la sanitat, però també la mobilitat (amb una bona planificació), espais verds de qualitat i una vida comunitària activa.

Les ciutats han de planificar el seu desenvolupament d’una forma sostenible i participativa, vetllant per la protecció del patrimoni cultural i natural, assegurant la integració territorial i aportant respostes integrals i resilients als riscos derivats del canvi climàtic i altres possibles desastres o crisis.

ODS Acció Climàtica

El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la humanitat al segle XXI i cap país en pot restar al marge.

L’ODS 13 ens commina a prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que es vagi establint al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

Això comporta integrar les accions contra el canvi climàtic en totes les polítiques públiques (de l’economia a la salut, passant per tots els àmbits de govern), implementar mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic, desenvolupar plans de prevenció i d’actuació davant fenòmens extrems, i educar intensament la ciutadania perquè actuï en conseqüència i aprengui a protegir-se de forma autònoma en situacions crítiques.

ODS Aliança pels objectius

Els ODS impliquen tota la humanitat, ningú en pot restar al marge. Per assolir-los cal un ferm compromís global a través de la cooperació internacional i les aliances que permetin endegar noves dinàmiques per a unes relacions justes, perdurables i equitatives. L’ODS 17 està dedicat als mitjans necessaris per assolir tots els altres objectius.

Els països més avançats han de donar suport a aquells que ho estan menys, prenent com a referència l’aportació del 0,7 % dels ingressos propis, tot i que, sovint, el suport més útil pot adoptar la forma de transferència de tecnologia. És bàsic promoure la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència i innovació.

Cada país, regió o ciutat ha de formalitzar un compromís creïble amb l’Agenda 2030, sostingut en aliances eficaces entre els actors públics, el sector empresarial privat i la societat organitzada.