Funcions de la Comissió

Les funcions de la Comissió seran les següents:

  • Rebre les observacions, consultes i suggeriments, així com el procediment per dur a terme les propostes d'adaptació de les previsions establertes en el present Codi.
  • Resoldre les consultes formulades pels destinataris del Codi, així com per qualsevol altra instància, en relació amb l'aplicació del Codi ètic i de bon govern.
  • Rebre les queixes o denúncies, si s’escau, sobre possibles incompliments dels valors, principis o comportaments recollits al Codi i tramitar-los com calgui.
  • Redactar un informe anual de supervisió de compliment del Codi, que pot contenir recomanacions. Les conclusions i recomanacions de l'informe han de ser públiques.