Què és el codi ètic?

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i es configura com un instrument d’autoregulació, mitjançant el qual l’Ajuntament de Lleida determina, d’acord amb el que estableix la Llei, una sèrie de valors i principis ètics que han de regir l’actuació municipal i a partir dels quals s’articulen un conjunt de normes de comportament i d’actuació que han de respectar i complir els destinataris d’aquest codi i que poden ser el fonament per exigir la corresponent responsabilitat en aquells casos en què s’incompleixi.