Comissions

L'acció de govern donarà compte a 5 Comissions Informatives de caràcter permanent, 2 comissions especials i Altres Comissions Participatives.

El règim de sessions i adopció d’acords serà l’establert al Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Lleida. En qualsevol cas, serà el general dels òrgans col·legiats, adoptant-se els acords pel sistema de vot ponderat. Cada comissió designarà un/a Secretari/a que prepararà la documentació i aixecarà l’acta de les sessions. En aquest sentit, per acord unànime dels membres de cada comissió, aquelles qüestions que hagin estat debatudes i votades en el sí de les mateixes, no es tornaran a debatre en Ple municipal.

  • Comissions especials

    L’Ajuntament de Lleida compta amb dues Comissions Especials, de Comptes i de la Transparència.

  • Comissions participatives

    Són la Comissió Territorial de l’Horta; la Taula Interdepartamental per a la Transversalitat de les Polítiques de les Dones, i la Taula Estratègica Interdepartamental per a la Inclusió de les Persones en Situació de Vulnerabilitat.