Comissions

Son òrgans municipals col·legiats complementaris perquè tots els grups municipals tinguin informació i debatin sobre els assumptes que es portaran a aprovació del Ple o de la Junta de Govern Local.

L'Ajuntament de Lleida compta amb cinc comissions informatives de caràcter permanent que tracten les polítiques de gestió següents: Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica; Seguretat i Civisme; Urbanisme, Habitatge i Transició Ecològica; Gestió cultural, Esport i Joventut, i Drets de les persones i Relació amb la comunitat.

A banda, existeixen les comissions especials de Comptes, de la Transparència, de l’1 d’octubre i de l’Horta.