Comissions especials

Comissió Especial per a la Transparència

Aquesta Comissió serà Presidida de forma rotatòria, cada 6 mesos, per un regidor que no formi part del govern municipal, a proposta del Grup Municipal corresponent i seguint l'ordre de menor a major representativitat i cada 6 mesos. Arribat el cas, els membres amb dret a vot d'aquesta Comissió podran acordar la substitució del regidor que n'ostenti la Presidència. En aquest cas, la Presidència recauria en un regidor del següent Grup Municipal que pertoqués per rotació.

El Secretari General - o funcionari en qui delegui- actuarà de Secretari de la Comissió. La composició d'aquesta Comissió serà la mateixa que s'estableix per a les Comissions Ordinàries. Els acords es prendran per vot ponderat. Aquesta Comissió tindrà la tasca especifica d'analitzar, controlar i publicar els comptes municipals, de les empreses, organismes autònoms, consorcis o similars de vinculació municipal, amb especial atenció al deute i als serveis públics. També serà de la seva competència el control dels serveis de concessions i contractació i d'altres qüestions que es posin en coneixement dels membres de la mateixa.

La Comissió tindrà capacitat d'encomanar informes, sol·licitar compareixences, emetre conclusions i qualsevol altra acció que es consideri oportuna, per acord dels membres de la mateixa. La primera reunió d'aquesta Comissió s'haurà de realitzar com a màxim una setmana després de l'aprovació del Cartipàs. En aquesta s'haurà d'acordar el funcionament de la mateixa. La Comissió sempre es podrà convocar de forma extraordinària per petició d'un Grup Municipal.

En allò no contemplat en aquest punt, s'aplicaran les normes de funcionament de les Comissions Ordinàries.

Comissió Especial de Comptes

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

Comissió Especial de l'1 d'Octubre

L'Alcalde, sotmetrà a l'aprovació per part de la Comissió, un/a President/a que haurà de ser membre de la Comissió. El Secretari General - o funcionari/ària en qui delegui- actuarà de Secretari/a de la Comissió.

La composició en nombre de membres d'aquesta Comissió serà la mateixa que s'estableix per a les Comissions Ordinàries i els acords es prendran per vot ponderat. Els Grups Municipals designaran els membres de la Comissió i no es requerirà la condició d'electe per formar-ne part.

En la primera reunió d'aquesta Comissió s'haurà d'acordar el funcionament i el pla de treball de la mateixa. La Comissió sempre es podrà convocar de forma extraordinària per petició d'un Grup Municipal.

Atenent l'especialitat d'aquesta comissió es podrà acordar que les compareixences i les sessions siguin de caràcter públic.

Comissió Territorial de l'Horta

Per acord dels membres d'aquesta Comissió s'escollirà, un/a President/a que n'haurà de ser membre. El Secretari General - o funcionari/ària en qui delegui- actuarà de Secretari/a de la Comissió. La composició en nombre de membres d'aquesta Comissió serà la mateixa que s'estableix per a les Comissions Ordinàries i els acords es prendran per vot ponderat. Els Grups Municipals designaran els membres de la Comissió i no es requerirà la condició d'electe per formar-ne part.

Aquesta Comissió s'haurà de convocar, necessàriament i amb caràcter previ, per tractar d'aquelles qüestions que afectin a l'Horta de Lleida i que hagin de ser tractades per Comissió Ordinària, Junta de Govern Local o Ple. La Comissió tindrà capacitat d'encomanar informes, sol·licitar compareixences, emetre conclusions i qualsevol altra acció que es consideri oportuna, per acord dels membres de la mateixa.

La primera reunió d'aquesta Comissió s'haurà de realitzar com a màxim una setmana després de l'aprovació del Cartipàs. En aquesta s'haurà d'acordar el funcionament de la mateixa. La Comissió sempre es podrà convocar de forma extraordinària per petició d'un Grup Municipal.

Actes de les diferents Comissions Especials