Membres de la Corporació

D’acord amb l’article 75bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, les retribucions dels membres de la corporació són:

Retribucions amb dedicació total o parcial

Les retribucions dels membres de la corporació són les següents:

Càrrec € Brut Mensual
Paer en cap 5.300,00
Tinent d’Alcalde 4.400,00
Portaveu de grup municipal 4.000,00
Regidor/a amb responsabilitat de govern 3.800,00
Regidor/a sense responsabilitat de govern 3.100,00

Els/les Presidents/es de les EMD o el/la vocal en qui deleguin podran percebre fins al 75% de la dedicació exclusiva d'un/a regidor/a amb responsabilitat de govern.

Els/les regidors/es rebran la seva remuneració d’acord a la seva dedicació.

Aquestes quantitats estan expressades en euros bruts i es percebran en 14 pagues, deduint la retenció corresponent d’IRPF i seguretat social a càrrec del regidor/a. Les cotitzacions empresarials a la seguretat social, es comptabilitzaran a part i seran a càrrec de l’Ajuntament.

Aquests imports s’incrementaran anualment amb els mateixos criteris i percentatges que la  resta d’empleats públics de la corporació, establerts en la Llei de pressupostos de l’Estat corresponent.

Podran accedir a la dedicació exclusiva, per resolució d’Alcaldia, els/les regidors/es que ostentin els càrrecs d’alcalde, tinent/a d’Alcaldia, regidors/es amb responsabilitat de govern, cap de l’oposició, portaveu de grup polític i els que per la seva especial dedicació i circumstàncies proposin els grups polítics amb el límit establert en el primer quadre, sempre que en aquest darrer cas es justifiqui la necessitat d’exercir el càrrec amb el règim de dedicació exclusiva. Solament podrà accedir a la retribució pròpia del càrrec, indistintament, el/la portaveu o el/la portaveu adjunt/a.

 Així mateix, quan algun grup no faci ús de la totalitat de les exclusives que té assignades, l’Alcalde pot assignar-ne a un altre grup polític, havent escoltat la Junta de Portaveus i d’acord amb la petició raonada i la justificació de la càrrega de feina del portaveu del grup al que sigui assignada. En cap cas es podrà superar el nombre total màxim d’exclusives previst per la normativa de dret local i podrà ser retirada en qualsevol moment pel mateix Alcalde de forma motivada havent escoltat el grup cedent.

En el cas que un regidor opti per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació parcial, la màxima dedicació serà del 75%. Podran accedir a la dedicació parcial tots els regidors i regidores de la corporació, sempre que es justifiqui la necessitat d’exercir el càrrec amb un determinat percentatge de dedicació parcial. Per resolució de l’Alcaldia es determinarà el règim i percentatge de dedicació que s’assigni als/les regidors/es que accedeixin a la dedicació parcial, caldrà indicar-ne el percentatge de dedicació i la retribució assignada.

En els següents supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment; ingrés hospitalari de familiars; mort d’un familiar; incapacitat transitòria derivada d’una malaltia, accident, vacances, matrimoni, lactància, maternitat o paternitat, el règim jurídic i els seus efectes, dels regidors/res, s’equipararà al règim aplicable als treballadors de l’Ajuntament de Lleida.

En el cas de regidors/es que no s'integrin en el grup polític que constitueixi la formació electoral per la qual van ser escollits o que abandonin el seu grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits, podran optar per que se’ls hi apliqui el règim d’assistències previst en aquest Cartipàs, o el règim de regidor/a sense responsabilitat de govern amb dedicació, sempre que es justifiqui la necessitat d’exercir el càrrec amb un determinat percentatge de dedicació parcial i en aquest darrer cas els drets econòmics dels membres no adscrits no superin als que els haguessin correspost de romandre en el grup de procedència.

Retribució per assistències

Els/les regidors/es que no tinguin dedicació total o parcial, seran retribuïts per assistències:

Ple 400,00
Junta de Govern Local 200,00
Comissions Informatives 200,00
Comissions especials, participatives i altres actes i reunions 150,00

El nombre màxim d’assistències que es poden percebre es fixa en un màxim de 14 Plens a l’any, 3 comissions al mes i 4 Juntes de Govern Locals al mes. En qualsevol cas la retribució total mensual per assistència no podrà superar l'assignació d'un/a regidor/a amb dedicació parcial del 50% atenent la categoria que correspongui.

En el cas de que l'alcalde i càrrec electe o càrrec eventual – en aquests dos casos amb l’autorització corresponent- en funció de la seva tasca i responsabilitat tingui una despesa de representació, aquesta li serà reemborsada o pagada directament per l'Ajuntament prèvia presentació dels justificants legalment estipulats. En qualsevol cas,  mensualment s’haurà d’informar a la Comissió Informativa de Bon Govern la relació d’aquestes despeses.

No es contempla cap més ingrés justificable per assistències a reunions: dietes o complements. Els càrrecs electes que tinguin dedicació exclusiva o parcial no podran percebre cap altra retribució pel fet de pertànyer o assistir a una altra entitat, patronat, consorci, institució o similar, sempre i quan sigui un càrrec vinculat a la seva condició d’Alcalde o regidor/a en representació de l’Ajuntament.

En qualsevol cas, els regidors i regidores podran renunciar a llurs retribucions o assistències.