Bon Govern

Els principis de bon govern han d’ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.

L’Ajuntament de Lleida va aprovar el 2017 adherir-se a aquest codi que té per objectiu incidir en el bon govern de les administracions locals per tal de reforçar la confiança de la ciutadania en aquestes institucions.

El contingut s'articula al voltant de cinc eixos:

1. estàndards de conducta per a la millora de la democràcia local,

2. compromisos ètics en matèria de conflictes d'interessos,

3. règim d'incompatibilitats i retribucions,

4. relacions entre càrrecs electes i empleats públics i

5. mesures per a la millora de la democràcia participativa.