Estabilitat pressupostària

Indicadors financers de capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària

Cost efectiu dels serveis prestats

Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP/2012/2015).

  • No es disposa dels informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors.

Relació d'edificis municipals Ajuntament de Lleida

Inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Lleida del 2022 (segons Compte General 2022, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Lleida el 28 de setembre de 2023)

Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament de Lleida del 2021 (segons Compte General 2021, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Lleida el 30 de juny de 2022)