Informes d'auditoria de comptes i fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Sindicatura Comptes Catalunya i Tribunal Cuentas) tant de l'Ajuntament com de les entitats del sector públic municipal