Indicadors pressupostaris i financers any 2022 (són els que es fan constar a l'últim compte general aprovat)

 • Ajuntament de Lleida
 • Superàvit per habitant: 79,54EUR
 • Autonomia fiscal: 0,58
 • Ingressos fiscals per habitant: 758,98EUR
 • Despesa per habitant: 1.185,24EUR
 • Inversió per habitant: 25,57EUR
 • Període mitjà de pagament: 10,64 dies
 • Període mitjà de cobrament: 230,58 dies
 • Deute públic: 63.190.946,79EUR
 • Endeutament per habitant: 684,33EUR
 • Endeutament relatiu: 0,21
 • Inversió en infraestructures per habitant: 25,57EUR
 • Percentatge d’ingressos derivats d’urbanisme: 8,18%
 • Percentatge de despeses derivades d’urbanisme: 10,49%
 • Evolució del deute públic (solament inclou el deute bancari):
 • Deute públic de l’Ajuntament de Lleida:
 • Pendent a 01/01/2022: 68.676.941,63EUR
 • Creacions: 5.925.449,75EUR
 • Amortitzacions i altres disminucions: 11.411.444,59EUR
 • Pendent a 31/12/2022: 63.190.946,79EU