Àmbit d'actuació

L’abast d’aquest Canal comprèn les comunicacions d’informació referides a accions o omissions que es produeixin en el marc de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament de Lleida, i que poden ser constitutives d’una infracció del Dret de la Unió Europea o infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Bústia Informants

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.